Υποχρεωτικές µετατάξεις από και προς τους δήμους

Νέο κύµα υποχρεωτικών µετατάξεων από δήµους σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ετοιµάζει το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο εξορθολογισµού του προσωπικού που υπηρετεί.

Πράσινο φως για τις µετατάξεις από δήµους µε πλεονάζον προσωπικό δίνει τροπολογία, που καταθέτει σήµερα ουπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης στη Βουλή. Για πρώτη φοράθα θεσπίζεται η διαδικ ασία της υποχρ εωτικής µετάτ αξης υπαλλήλων είτε σεάλλους δήµους, που εµφανίζουν ελλείψεις, ή σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. «Θα γίνονται εντός του ίδιου νοµού, καθώς απαιτείται να µη διαταραχθούν οι συνθήκεςοικογενειακής διαβίωσης των εργαζοµένων», επισηµαίνουν κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα δήµου µε πλεονάζον προσωπικό αποτελεί η Ρόδος, όπου, σύµφωνα µε τον κ. Ραγκούση, µετά τις συνενώσεις ο ίδιος ο δήµαρχοςέχει αναφέρει πως διαθέτει περίπου 500 υπαλλήλους, που πλεονάζουν και οι οποίοι θα µπορούσαν να διατεθούν στο νοσοκοµείο ή στο ΙΚΑ του νησιού, τα οποία είναι υποστελεχωµένα.

Αντίστοιχες περιπτώσεις δήµων υπάρχουν σε όλη τη χώρα.«Είναι δήµοι, όπωςαυτός της Νίκαιας – Ρέντη, που έχουνπλεονάζον προσωπικό, ενώ εξαιτίας αυτού του φαινοµένου είναι και χρεοκοπηµένοι», σχολίαζαν στελέχη του υπουργείου.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ που θα προβλέπει η τροπολογία επιτρέπει στους υπερχρεωµένους δήµους να προχωρούν στην κατάργηση οργανικών θέσεων. Πρακτικά αυτό βάσει Συντάγµατος έχει ως απόρροια ακόµη και την απόλυση όσων υπηρετούν στιςθέσεις αυτές.

«Εµείς δεν θέλουµε να απολύσουµε κανέναν και άρα µε την κατάργηση των θέσεων θα τους µετατάσσουµε σε άλλους φορείς», τόνιζαν από το υπουργείο Εσωτερικών. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των µετατάξεων θα συνδέεται και µε την υπαγωγή των χρεωµένων δήµων στο πρόγραµµα εξυγίανσης, που θα ξεκινήσει το επόµενο διάστηµα το υπουργείο και στο οποίο θα προβλέπονται συγκεκριµένοι όροι ώστε να γίνουν ευνοϊκές ρυθµίσεις αποπληρωµής των χρεών.

Οι υποχρεωτικές µετατάξεις από τους δήµους θα αποτελέσουν πιλότο και γιααντίστοιχη διαδικασία που θα εφαρµοστεί µελλοντικά σε όλο τον δηµόσιο τοµέα. Οπως έχει εξαγγείλει ο κ. Ραγκούσης, ετοιµάζεται η προώθηση «Καλλικράτη» στο κράτος, µε συγχώνευση και κατάργηση τµηµάτων και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. Για τον σκοπό αυτό έχει αρχίσει καταγραφή όλων των φορέων, στην οποία θα περιλαµβάνονται ποιοτικά στοιχεία για τη λειτουργία τους και το προσωπικό που απασχολούν.

Στο πλαίσιο αυτό θα προβλεφθεί και ευρύτερη ανακατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού τόσο από τις υπηρεσίες που θα καταργηθούν όσο και από άλλες οι οποίες – βάσει της καταγραφής που γίνεται – θα εµφανίσουν υπερπληθώρα υπαλλήλων προς άλλους φορείς που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις.

Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν σηµαντικά και οι νέες προσλήψεις αφού τα κενά θα καλυφθούν σε µεγάλο βαθµό µε εσωτερικές µετακινήσεις.
«Εντός του ίδιου νοµού για να µη διαταραχθούν οι οικογένειες των εργαζοµένων» Κατάργηση θέσεων Η διαδικασία που θα προβλέπει η τροπολογία επιτρέπει στους υπερχρεωµένους δήµους να προχωρούν στην κατάργηση οργανικών θέσεων.

(Πηγή: www.madata.gr)