Επαναστατικές αλλαγές στη δόμηση

Επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που θα χτίζονται τα νέα κτίρια – Καταργούνται οι Πολεοδοµίες, στους δήµους οι αρµοδιότητες

Οικοδοµικές άδειες – εξπρές µε ευθύνη του µηχανικού

Ερχονται επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο θα χτίζονται τα νέα κτίρια, αλλά και στην έκδοση των νέων οικοδοµικών αδειών. Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη έχει δώσει το πράσινο φως προκειµένου µέχρι το τέλος του µήνα να αρχίσει η διαβούλευση για τον νέο Πράσινο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό. Παράλληλα, µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο για την Αθήνα θα δοθεί βάρος στον έλεγχο της εκτός σχεδίου δόµησης, αλλά και στον έλεγχο των χρήσεων γης στο Κέντρο της Αθήνας, που κινδυνεύει να µετατραπεί σε µια απέραντη… αποθήκη µε συνέπεια να κινδυνεύουν να ακυρωθούν στην πράξη τα κίνητρα για την επιστροφή της κατοικίας. Καταργούνται οι Πολεοδοµίες µε τη µορφή και τις αρµοδιότητες που είχαν µέχρι σήµερα. Αύριο, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης αναµένεται να παρουσιάσει στο Υπουργικό Συµβούλιο το σχέδιο νόµου (οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ το επεξεργάζονται εδώ και επτά µήνες) για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα γίνει καµία απόλυση υπαλλήλων – πρόκειται να ενσωµατωθούν στη νέα Υπηρεσία ∆όµησης των ∆ήµων, που προβλέπει ο «Καλλικράτης».

Ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών προβλέπει ο µηχανικός να πηγαίνει στον δήµο – στην Υπηρεσία ∆όµησης – και να καταθέτει δύο χαρτιά: το τοπογραφικό διάγραµµα και το διάγραµµα κάλυψης. Μέσα σε τρεις µέρες θα παίρνει την απάντηση αν µπορεί να χτίσει – µε την έγκριση δόµησης. Αφού δοθεί η εν λόγω έγκριση – και όταν κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – εγκρίνεται µέσα σε πέντε µέρες η άδεια δόµησης µε ευθύνη του µηχανικού. Οπως επισηµαίνουν από το ΥΠΕΚΑ, ο δήµος σε αυτό το στάδιο δεν έχει καµία ευθύνη. Η ευθύνη ανήκει στον µηχανικό και στον ιδιοκτήτη, ενώ η επίβλεψη γίνεται από την Περιφέρεια. Αν διαπιστωθεί παρανοµία, τότε ο µηχανικός χάνει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ. Το σχέδιο νόµου προβλέπει την ίδρυση Σώµατος Ελεγκτών ∆όµησης. Το Σώµα δεν θα στελεχώνεται από δηµοσίους υπαλλήλους. Οπως επισηµαίνεται στο κείµενο, «ο ελεγκτής θα ορίζεται µε ηλεκτρονική κλήρωση και θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ».

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τουλάχιστον σε ένα από τα στάδια οικοδοµής, θεµελίωση – ολοκλήρωση φέροντος οργανισµού και περαίωση οικοδοµής, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος της. Μετά την αυτοψία θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, το οποίο θα είναι απαραίτητο για τη σύνδεση του οικοδοµήµατος µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι όλη η διαδικασία να γίνεται µόνο ηλεκτρονικά και να ισχύσει το νέο καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών από τον ερχόµενο Οκτώβριο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. Οι καταγγελίες για αυθαίρετη δόµηση δεν θα γίνονται πλέον στις Πολεοδοµίες αλλά στα Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, όπου θα προΐσταται νοµικός σύµβουλος του κράτους. Τα Συµβούλια θα λειτουργούν ανά Περιφερειακή Ενότητα. «Τριάντα χρόνια µετά τον Νόµο Τρίτση, ούτε η αυθαίρετη δόµηση καταπολεµήθηκε ούτε η οικιστική ασχήµια εξέλειψε. Και το χειρότερο, η ισοπολιτεία δεν υπήρξε», επισηµαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ν. Σηφουνάκης. «Αποτέλεσµα ένα όργανο είχε το σύνολο της ευθύνης χωρίς πουθενά να λογοδοτεί. Με το ν/σ αναλαµβάνει το κράτος την ευθύνη και οι µηχανικοί τη δική τους ευθύνη. ∆ιαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο». Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δηµιουργία «Ταυτότητας Κτιρίων» µε ηλεκτρονικό αρχείο και µητρώο µε όλα τα στοιχεία του κτιρίου που θα συνδέεται µε τους δήµους, το Κτηµατολόγιο και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Επίσης, έπειτα από 30 χρόνια καταργούνται οι Επιτροπές Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και συστήνονται τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής σε κάθε πρώην νοµαρχία. Ο ΝΕΟΣ ΓΟΚ. Στόχος τού υπουργείου Περιβάλλοντος είναι έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης µε συστήµατα παροχής ενέργειας που θα βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο νέος πράσινος ΓΟΚ που ετοιµάζεται από το ΥΠΕΚΑ, αφού µε βάση τα όσα θα προβλέπονται δεν θα συµπεριλαµβάνονται στον συντελεστή δόµησης οι χώροι στα κτίρια που απαιτούνται για τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό (µε παροχή κινήτρων τα οποία ακόµη δεν έχουν εξειδικευτεί). Το τελικό κείµενο αναµένεται να κατατεθεί µέχρι το τέλος

Ελεγχος των χρήσεων γης στο Κέντρο

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ της Αθήνας δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο Κέντρο της πρωτεύουσας. Οπως λένε από το ΥΠΕΚΑ,το «κλειδί» για την αναµόρφωση του Κέντρου, εκτός από την προστασία του πολίτη, είναι να υπάρξει έλεγχος των χρήσεων γης.

«Η περιοχή του Κέντρου έχει τις αυστηρότερες χρήσεις γης σε όλο το Λεκανοπέδιο, όµως δεν υπάρχει έλεγχος µε συνέπεια να έχει µετατραπεί σε µια µεγάλη αποθήκη».

«Με αυτό το καθεστώς, τα κίνητρα που ανακοινώθηκαν τον προηγούµενο µήνα για την επιστροφή της κατοικίας στο Κέντρο ακυρώνονται στην πράξη», λένε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. «Εµείς µπορεί να λέµε ότι δεν επιτρέπονται οι αποθήκες, χρειάζονται όµως και έλεγχοι που πρέπει να γίνουν από τον ∆ήµο Αθηναίων. Το τελευταίο διάστηµα ωστόσο εξετάζουµε το ενδεχόµενο µήπως κάνουµε εµείς τους ελέγχους». Η ∆ΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ. Ο έλεγχος της εκτός σχεδίου δόµησης είναι απότις βασικές προτεραιότητες του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας, το οποίο αναµένεται να τεθεί σε διαβούλευση στο τέλος του µήνα. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζουν να επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη που θα λειτουργούν ως αντικίνητρα για την εκτός σχεδίου δόµηση. Επίσης εξετάζεται η καθιέρωση της αρχής του «υπερτιµήµατος» για τις περιπτώσεις πολεοδοµικών παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας, αλλά και έργων δηµοσίου συµφέροντος.

Τέρµα τα σκουπίδια στους δρόµους

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του νέου ΓΟΚ θααπαγορεύεται οι ένοικοι των νέων κτιρίων να βγάζουν τα σκουπίδια τους στους δρόµους – όπως συµβαίνει σήµερα. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται ναυπάρχει ειδικός χώρος µέσα στις νέες οικοδοµές όπου θα µπαίνουν οι κάδοι απορριµµάτων. «Θα είναι υποχρεωτική η συλλογή και ο διαχωρισµός των σκουπιδιών στην περίφραξη ή το όριο τουοικοπέδου», επισηµαίνουν χαρακτηριστικά από το ΥΠΕΚΑ.

Προκειµένου να µπει φραγµόςστην τσιµεντοποίηση, δεν θα επιτρέπεται η πλήρης σφράγιση τουφυσικού εδάφους από το υπόγειο. Πλέον, θα υπάρχει περιορισµός των σκληρώνεπιφανειών στους ακάλυπτους χώρους.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στις επιδιώξεις του ΥΠΕΚΑ είναι να προχωρήσει και η απόσυρση κτιρίων µετη δηµιουργία αντικινήτρων για το υφιστάµενο σύστηµα της αντιπαροχής, ενώ σε πολλές κατηγορίες κτιρίων θα καθίσταται υποχρεωτικήη προσβασιµότητα των ΑµΕΑ.

«Ο νέος ΓΟΚ θα αποτελείται απόδύο µέρη: τον Κανονισµό Χωροθέτησης – που θαορίζει τη θέση του κτιρίου στον χώρο – και τον Κανονισµό Αρχιτεκτονικής και ∆όµησης – που θα ορίζει τη δηµιουργία τού ίδιου του κτιρίου», επισηµαίνουν πηγές του ΥΠΕΚΑ. «Σκοπός της διάκρισης είναι να δηλώνει την ανάγκη για διαρκή προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, κυρίως στην πόλη».

Οι ηµιυπαίθριοι

Στον νέο ΓΟΚ, οι ηµιυπαίθριοι θα ενσωµατώνονται στον συντελεστή δόµησης.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος παραδέχονται ότι έκαναν λάθος που στον νόµο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων δεν ενσωµάτωσαν τους ηµιυπαίθριους στον συντελεστή δόµησης. Επίσης θα µπορούν να χτίζονται υψηλότερα κτίρια µε µικρότερη ωστόσο κάλυψη – σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί, για την εξυπηρέτηση της υπόγειας στάθµευσης στα µικρά οικόπεδα και τη δηµιουργία βοηθητικών χώρων για την εγκατάσταση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών. Προβλέπεται επίσης µικρή αύξηση του επιτρεπόµενου όγκου των οικοδοµών και των αρχιτεκτονικών προεξοχών, καθώς και ενσωµάτωση κινήτρων για τη δηµιουργία διαµπερών ανοιγµάτων και υπό όρους υποχώρηση κτιρίων από τον δρόµο. Ακόµη, προκείµενου να δηµιουργηθούν περισσότεροι χώροι πρασίνου θα δοθούν κίνητρα για τη συνένωση οικοπέδων.

(Πηγή: www.tanea.gr)