Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Ρόκα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ     

Μεγανήσι 20/07/2011

Αριθ. πρωτ: 2790

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΟΚΑ» ΟΙΚ. ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ  ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μεγανησίου,

Ανακοινώνει ότι ο Δήμος Μεγανησίου ενδιαφέρεται να εκμισθώσει το δημοτικό ακίνητο, που περιγράφεται παρακάτω, με την διαδικασία της απευθείας συμφωνίας. Ειδικότερα:

1)    Περιγραφή του ακινήτου:

Στην περιοχή «Ρόκα» οικισμού Σπαρτοχωρίου, κτίριο  αναπαλαιωμένο, εμβαδού 79,5 τετ. μέτρων, για λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου. Προαύλιο χώρο 518,52 τ.μ. Χώρος έναντι αναψυκτηρίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 200 τετ. μέτρα.

 

2)    Τρόπος ανάθεσης της εκμίσθωσης

Η ανάθεση της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου για λειτουργία αναψυκτηρίου θα γίνει με απευθείας συμφωνία με την παρακάτω διαδικασία:

a)    Υποβολή προτάσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν δύο φακέλους.

1ος  φάκελος ανοιχτός: Περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

2ος φάκελος κλειστός: Περιέχει την οικονομική προσφορά.

b)   Αξιολόγηση των υποβληθεισών  προσφορών και υποβολή σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο.

c)    Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης του ακινήτου, με απευθείας συμφωνία, σε όποιον κρίνει ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα.

 

3)    Τόπος και ημέρα κατάθεσης των προτάσεων – προσφορών 

Οι προτάσεις – προσφορές θα κατατεθούν  την 27η Ιουλίου 2011, ώρα 12η  έως 13η μεσημβρινή  στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγανησίου, ενώπιον της  επιτροπής διαγωνισμών.

 

4)    Κατώτατο όριο προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €).

 

5)    Εγγυήσεις και όροι συμμετοχής

α. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, πρέπει να δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και να καταβάλλει ως εγγύηση στην επιτροπή διαγωνισμού  πόσο ίσο προς 10% της οριζόμενης στη διακήρυξη ελάχιστης τιμής προσφοράς αλλιώς η συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή.

β. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 500,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Βεβαίωση ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Μεγανησίου, που θα βεβαιώνεται η μη οφειλή του στο Δήμο.

δ. Φορολογική ενημερότητα.

Αν κάποιος παρευρεθεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την  επιτροπή, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

6)    Πληροφορίες

Πληροφορίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την συμμετοχή στη διαδικασία παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Μεγανήσι Τ.Κ. 31083 ,Τηλέφωνο 2645 361 314, FAX: 2645 361 319, και στο site του Δήμου www.meganisi.gov.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΡΟΚΑ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)