Ανακοινώσεις Δήμου Μεγανησίου

Ανακοινώσεις Δήμου Μεγανησίου για τη Έγκριση όρων δημοπράτησης «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» και περίληψη της διακήρυξης 

Έγκριση όρων δημοπράτησης – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

1/11/2011

~~~

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Μεγανησίου περιόδου 2011

1/11/2011

Ο Δήμαρχος ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Μεγανησίου περιόδου 2011» προϋπολογισμού 5.997,48 € με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 16 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δημαρχείο ΜεγανησίουΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Μεγανησίου περιόδου 2011

~~~

Και από το πρόγραμμα 

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου