Μητρόπολη Λευκάδας: Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ
διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ
Ποιμενάρχης
τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν
Τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως

 

«Γινώσκετε γάρ τήν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν,
ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε»
(Β’ Κορ. 8,9)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ,

Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α !

Μέσα σ’ ἕναν κόσμο ἐσωτερικά διχασμένο καί πνευματικά ἀλλοτριωμένο γιορτάζουμε ἄλλη μία φορά τή σάρκωση τοῦ Λόγου, τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο ἐκεῖνο γεγονός πού ἔταμε τήν ἀνθρώπινη Ἱστορία καί ἀπετέλεσε τήν πλήρωση τῆς πανανθρώπινης προσδοκίας γιά λυτρωμό.

Ἡ Θεία Ἐνανθρώπηση εἶναι τό μεγάλο μυστήριο τῆς Ἱστορίας, πού τερματίζει τήν ὑπάρχουσα διάσταση ἀνάμεσα στό μεταφυσικό καί τό ἱστορικό· συνοψίζει καί ἀνακεφαλαιώνει τόν πνευματικό βίο και ἀφυπνίζει τόν ἱστορικό χρόνο, δίνοντάς του μεταφυσικές προεκτάσεις. Το μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ὡς συγκατάβαση θεϊκή, ἔχει τεράστιες ἀνθρωπολογικές διαστάσεις. Εἶναι ἡ ὕψιστη κενωτική κίνηση τῆς θείας ἀγάπης, ἀφοῦ σημαίνει τήν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μέ δυνατότητα ἀφθαρτοποιήσεως καί καινοποιήσεώς της. Ἔπρεπε ὁ ὅλος ἄνθρωπος νά προσληφθεῖ ἀπό τό Θεό, γιά νά σωθεῖ, γιατί -ὅπως γράφει χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος- «τό γάρ ἀπρόσληπτον καί ἀθεράπευτον· ὃ δέ ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο καί σώζεται».

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γεφυρώσει τήν ἀπόσταση ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τό Θεό. Εἶναι ἡ φύση μας, ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό. Ὁ Χριστός προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἕνωσε μέ τή Θεότητα, γιά νά δείξει ὅτι ὁ προορισμός μας εἶναι νά γίνουμε καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐκκοσμικευμένη ἐποχή μας λατρεύει τόν ἄνθρωπο ὡς Θεό. Θεωρεῖ τήν ἁμαρτία ὡς δικαίωμα. Ἀρνεῖται τήν αἰωνιότητα καί πιστεύει ὅτι ἡ ζωή σταματᾶ στό θάνατο. Ἔτσι κάνει τήν ἀπόσταση καί πάλι νά μεγαλώνει, μή βλέποντας ὅτι ἡ σχέση μέ τόν Θεό γίνεται σωτηρία και ζωή γιά τόν ἄνθρωπο· ὄχι ὅμως ἀπό ἀνάγκη καί συμφέρον, ἀλλά ἀπό ἐλεύθερη ἐπιλογή.

Ὁ Χριστός εἶναι κοντά μας! Ἔγινε ἄνθρωπος καί μᾶς δείχνει τό δρόμο γιά τόν Θεό. Αὐτός ὁ δρόμος περνᾶ μέσα ἀπό τή ζωή τῆς πίστεως. Περνάει μέσα ἀπό τή συνάντηση μέ τόν ἀδελφό μας, στόν ὁποῖο καλούμαστε νά ἀνοιχτοῦμε, νά δώσουμε καί νά μοιραστοῦμε· μέσα ἀπό τόν ἀγώνα μας νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά πάθη καί τήν ἁμαρτία καί νά ζήσουμε τή χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ!

Ἀγαπητοί μου,
Ὁ Χριστός γεννήθηκε! Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου εἶναι ἐδῶ! Ἐμεῖς ἄραγε εἴμαστε κοντά Του; Εἴμαστε μαθητές Του; Τόν ἔχουμε ἀφήσει νά ὑπάρχει μέσα στήν καρδιά μας; Ἐμεῖς ἄραγε πορευόμαστε στό δρόμο πού μᾶς φέρνει ἀπό τήν Φάτνη τῆς νοητῆς Βηθλεέμ στήν Ἁγία Τράπεζα τῆς Ἐκκλησίας μας;

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!
Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε!»

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς καρδιᾶς μου ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος νά φωτίζει τίς καρδιές ὅλων, ὥστε κοντά Του νά βροῦμε τή σωστή πορεία τῆς ζωής μας.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Εὐχέτης πρός τόν Νηπιάσαντα Κύριο γιά ὅλους σας.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ