Επικαιροποίηση θέσης Συνδέσμου Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ» για τον Βιολογικό Καθαρισμό

Το θέμα της χωροθέτησης της εγκατάστασης του Βιολογικού καθαρισμού Μεγανησίου, απασχόλησε το Δ.Σ. του Μέντη από την αρχή του. Θα θέλαμε να επικαιροποιήσουμε τη θέση μας, με αφορμή και την αποστολή σεναρίων από το Δήμο,προς αξιολόγηση, όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε με το θέμα αυτό.

    Η συζήτηση υπήρξε εκτενής, αναλύθηκαν τα υποβληθέντα σενάρια και διατυπώθηκαν οι προσωπικές απόψεις κάθε μέλους του Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίστηκε να μην προταθεί συγκεκριμμένο σενάριο, κυρίως διότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν την ανάλογη τεχνογνωσία και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να τεκμηριώσουν την επιλογή τους, αλλά και γιατί οι απόψεις δεν υπήρξαν συγκλίνουσες. Άλλωστε είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν κατά άτομο απαντώντας ο καθένας προσωπικά στο ερωτηματολόγιο, χωρίς η θέση τους να δεσμεύει το Σύλλογο.

Ομόφωνα επίσης αποφασίστηκε, ότι η πάγια θέση του Μέντη σχετικά με το θέμα, εδράζεται στις παρακάτω κατευθύνσεις :

  1. Αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού, ως βασική προϋπόθεση σωστής λειτουργίας αλλά και ανάπτυξης των τουριστικών, βιοτεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών.
  2. Απόσταση από τους οικισμούς τόσο για τη χωροθέτηση της μονάδας, όσο και για την κατάληξη του αγωγού. Με την προϋπόθεση αυτή θα υπάρξει και ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, σημαντικό στοιχείο για την πραγματοποιήση του έργου.
  3. Εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο στα πιθανά σημεία λειτουργίας του σταθμού, όσο και στα σημεία εκροής των επεξεργασμένων υδάτων. Αυτό προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό, επισταμένη επίβλεψη και συντήρηση όταν τεθεί σε λειτουργία.
  4. Παράλληλα να υπάρξει η πρόβλεψη για χρήση των επεξεργασμένων υδάτων στην άρδευση και την πυρόσβεση.
  5. Τέλος, επιθυμητό είναι να αναζητηθούν τρόποι χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, πέραν των δημοτικών τελών, προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση των κατοίκων και δημοτών Μεγανησίου.

Ο Σύλλογος Μεγανησιωτών “ο Μέντης” θα συνεχίσει να παρακολουθεί το βαρυσήμαντο θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού και θα επανέρχεται όταν το κρίνει απαραίτητο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πηγή: Σύνδεσμος Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»