Ακυρώθηκε η απόφαση για τις αυξήσεις στα τέλη στον Δήμο Λευκάδας

Μετά την ακύρωση της υπ΄ αριθμ.378/19-11-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για τις αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, ως αναιτιολόγητη και αόριστη (κάντε κλικ για την απόφαση), μια νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Μανώλη Αγγελάκα, ακυρώνει τώρα και την υπ΄ αριθ 379/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης (κάντε κλικ για την απόφαση), δίνοντας έτσι δίκιο στους προσφεύγοντες, τα ονόματα των οποίων μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω, όπως επίσης και τα κυριότερα σημεία της ακυρωτικής απόφασης.

Εντύπωση μας προκάλεσε, στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, η άγνοια της Δημοτικής Αρχής για την ακυρωτική απόφαση, ο Δήμαρχος τουλάχιστον στο μέρος των ανακοινώσεων δεν ανέφερε κάτι σχετικό, αφού η απόφαση αυτή, που έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια, φέρει ημερομηνία 24/01/2013 και κοινοποιείται και στο Δήμο. Τώρα πάλι, μεσολάβησε Σαββατοκύριακο, μπορεί και να μην το έμαθαν οι άνθρωποι, αν και μας θύμισε λιγάκι το «Όλοι τo ΄χουν τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι!», καθόσον συζητούνταν ευρέως στα «πηγαδάκια» στον προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων και κάποιοι άλλοι έδειχναν να το είχαν μάθει αρκετά πιο νωρίς.

«Λυπάμαι αφάνταστα γιατί σημαίνει ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας», δήλωσε, για την ακυρωτική απόφαση, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Βεργίνης, εις εκ των προσφευγόντων, ενώ ο κ. Δρακονταειδής χάρηκε, όπως είπε, για την ακύρωση της απόφασης, καθόσον θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνουν οι αυξήσεις στα τέλη.

Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τα κυριότερα αποσπάσματα από το αιτιολογικό της απόφασης:

line_motif

«… 10. Το γεγονός ότι τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου σύμφωνα με την πάγια ισχύουσα νομολογία (Σ.τΕ. 3263/1982, 981/1992), οι αποφάσεις των Δημ. Συμβουλίων περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να αποβλέπουν στην απόληψη εσόδων κατά προσέγγιση ανάλογων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης. Οι αποφάσεις πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων–εξόδων αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελούμενων προσώπων ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών, με την δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας υδρεύσεως, πρέπει, στο μεν σκέλος των εσόδων να παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία εν όψει επίκαιρων πάντως διαπιστώσεων περί του αριθμού των καταναλωτών συνολικώς και κατά κατηγορίες, καθώς και περί του διατιθέμενου όγκου ύδατος σε ορισμένη χρονική περίοδο συνολικώς και κατά κατηγορίες καταναλωτών, ώστε τα προβλεπόμενα έσοδα, να ανταποκρίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις ενόψει της υφισταμένης πράγματι καταναλώσεως συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως σχετικά με τον καθορισμό των τελών, στο σκέλος δε των εξόδων πρέπει να παρατίθενται ακριβή στοιχεία περί των επιμέρους δαπανών που είναι αναγκαίες για την οργάνωση και την λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης, ώστε να απεικονίζονται αναλυτικώς τα ακριβή χρηματικά ποσά, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δαπανών τούτων.

11. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, από το περιεχόμενο της αριθ 379/19-11-2012 προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, προκύπτει ότι στους πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης, που τέθηκαν υπόψη του Δημ. Συμβουλίου προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των τελών, και συγκεκριμένα στον πίνακα των εξόδων, αναγράφεται δαπάνη προμήθειας νερού από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης ποσού 1.250.000,00 € η οποία αντιστοιχεί σε ποσότητα 7.352.941,00 κυβ. μέτρα νερού, ενώ στο σκέλος των εσόδων αναγράφεται ποσό είσπραξης από κατανάλωση νερού 1.501.000,οο € το οποίο αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης 1.475.000,00 κ.μ.

Από την σύγκριση των παραπάνω μεγεθών συνάγεται ότι ανάμεσα στις προϋπολογιζόμενες ποσότητες προμήθειας και κατανάλωσης νερού υπάρχει διαφορά 5.877.941,οοκυβ. μέτρα, η οποία έχει κοστολογηθεί μεν ως δαπάνη προμήθειας και έχει συνυπολογιστεί για τον καθορισμό του συντελεστή των τελών, αλλά δεν προβλέπεται να καταναλωθεί και να εισπραχθούν ανάλογα έσοδα. Κατά συνέπεια οι καταναλωτές καλούνται να επιβαρυνθούν με την δαπάνη προμήθειας ποσότητας νερού από την οποία δεν θα έχουν ανταποδοτικό όφελος, αφού δεν θα την καταναλώσουν, χωρίς καμιά προς τούτο αιτιολόγηση.

Επειδή η διαφορά αυτή ανάμεσα στις ποσότητες προμήθειας και κατανάλωσης νερού επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δαπάνες και την ακρίβεια του συνόλου των οικονομικών μεγεθών της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης και επομένως και το ύψος του συντελεστή των τελών, αλλά και την αναλογική σχέση εξόδων – εσόδων που απαιτείται από την αρχή της ανταποδοτικότητας, ο κοινός λόγος όλων των προσφυγών, ότι τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι ακριβή και ότι παρουσιάζεται τεράστια απόκλιση στις ποσότητες προμήθειας και κατανάλωσης νερού που οδηγεί στην επιβάρυνση του καταναλωτή και στην αύξηση του τιμολογίου χωρίς καμιά αιτιολογία και ότι παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός.

12. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 81 του ν. 3852/10, τις οποίες επικαλούνται οι προσφεύγοντες Γαζή Ασπασία και Μήτσουρας Νικόλαος, οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων καλούνται υποχρεωτικά να μετέχουν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου μόνον όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική ή δημοτική κοινότητα.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση το θέμα της ημερήσιας διάταξης της προσβαλλόμενης απόφασης δεν αφορά ειδικά την τοπική κοινότητα Χαραδιάτικων ή την δημοτική κοινότητα Νυδριού, ώστε να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 67 και 81 του ν. 3852/10, αλλά αφορά το σύνολο του Δήμου, οι λόγοι των προσφυγών κατά το μέρος αυτό, ότι δηλαδή δεν τους δόθηκε η εισήγηση και ότι δεν κλήθηκαν να ψηφίσουν πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

13. Επειδή η βασιμότητα του κοινού λόγου των προσφυγών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11 της παρούσας απόφασης, καθιστά την αριθ 379/19-11-2012 προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας στο σύνολό της ακυρωτέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε εν μέρει τις προσφυγές των Μήτσουρα Νικολάου, Γαζή Ασπασίας, Γαζή Διονυσίου, Γαζή Δημητρίου , Βαγενά Δημητρίου, Βεργίνη Ξενοφώντα, Καββαδά Αθανασίου, Μαργέλη Γιώργου, Σραγαλινού Βασιλείου, Γαβρίλη Δημητρίου, Μελά Βασιλείου και Λάζαρη Πηνελόπης και ακυρώνουμε την αριθ. 379/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της ή την ανάρτησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους προσφεύγοντες και στον Δήμο Λευκάδας».

(Πηγή: www.kolivas.de)