Στους «γερασμένους» Δήμους το Μεγανήσι σύμφωνα με την απογραφή του 2011

Katomeri_bar

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιµου Πληθυσµού της Χώρας, σχετικά µε την ηλικία, το φύλο, την υπηκοότητα καθώς και στοιχεία νοικοκυριών και πυρηνικών οικογενειών, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011.

Ο Μόνιµος Πληθυσµός της Χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτοµα από τα οποία 5.302.703 άρρενες (ποσοστό 49,0 %) και 5.512.494 θήλεις (ποσοστό 51,0%).

Στους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν εµφανίζονται αντίστοιχα οι 10 ∆ήµοι µε τη µεγαλύτερη µέση ηλικία και οι 10 ∆ήµοι µε τη µικρότερη µέση ηλικία. Η µεγαλύτερη µέση ηλικία, 57,9 έτη, παρουσιάζεται στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώ το Μεγανήσι καταλαμβάνει τη 10η θέση με μέση ηλικία 52,9 έτη.

54

Η µικρότερη µέση ηλικία, 35,3 έτη, παρουσιάζεται στο ∆ήµο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.

66

Στον Πίνακα 1 εµφανίζεται η κατανοµή του Μόνιµου Πληθυσµού κατά Περιφέρεια και φύλο, με το µεγαλύτερο ποσοστό ανδρών 50,7% να εµφανίζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών 51,8% εµφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής:

1212

(Πηγή: www.kolivas.de- ΕΛΣΤΑΤ)