Σε σφραγίσεις καταστημάτων προχωρά ο Δήμος Μεγανησίου

Dimos-Meganisi16

Σε σφραγίσεις καταστημάτων (τεσσάρων συγκεκριμένα) για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα ο Δήμος Μεγανησίου, σύμφωνα και με την σχετική πληροφόρηση που υπήρξε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Η  ενημέρωση σε σχετική ερώτησή μας προς τον Δήμο, είχε ως εξής:

Σε τέσσερεις (4) σφραγίσεις καταστημάτων προχωράει ο Δήμος Μεγανησίου. Οι σφραγίσεις γίνονται ύστερα από την βεβαίωση των παραβάσεων από το Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου.

Όπως προκύπτει από την υφιστάμενη νομοθεσία, αρμόδιο όργανο για την παροχή της εντολής προς σφράγιση  των ΚΥΕ , αρμόδιος είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος οφείλει εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το  ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των  καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση  καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά  το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. (άρθρο 80 παρ.6 ΔΚΚ)

Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των  καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου, είναι η  δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν  έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία.

Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο,  να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 159και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄). (άρθρο 80 παρ.7 ΔΚΚ)


Οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η σφράγιση είναι :

1. Σε ΚΥΕ που λειτουργούν χωρίς άδεια. (άρθρο 8 ΑΝ 2520/40) και (άρθρο 17 Υγ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β?))

2. Όταν ο Περιφερειάρχης επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας ΚΥΕ κατά το (άρθρο 17 Υγ.Δ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β?).

3. Όταν ανακαλείται ή αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια ΚΥΕ καθώς και όταν αυτή παύει να ισχύει (άρθρο 2 παρ.2 ΠΔ 180/79) , άρθρο 19 Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β?), (άρθρο 80 παρ.6ΔΚΔ) (άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010)
4. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης ελέγχου, και της υποτροπής σε μη συμμόρφωση. (άρθρο 17 Υγ.Δ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β?)
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β΄).