Δημοτικό συμβούλιο (τηλεδιάσκεψη) για τα απορρίμματα σήμερα το απόγευμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση : 08η /2020
Πληρ: Μάντζαρης Πάνος
Τηλ: 2645 361 315

Μεγανήσι: 04/05/2020
Αρ. πρ.: 1275
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 4 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 με την
μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-03-
2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις
της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Χαρακτηρισμός πρόσκλησης – συνεδρίασης κατεπείγουσας.
(εισηγητής: ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ.)

2. 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020.
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

3. Έγκριση ή μη προγραμματικής μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και Αναγκαστικού
Συνδέσμου Διαχείρισης 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για
την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου
Μεγανησίου στο Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας»
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

4. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα Νησιά της
Π.Ι.Ν.
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Για την ακρίβεια

Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Π/Α

Σημείωση:
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δ.Σ.

 

Και η σχετική εισήγηση προς συζήτηση:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεγανησίου στο Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας»

Αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υγειονομική ταφή των 1.100 τόνων απορριμμάτων του Δήμου Μεγανησίου στο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. Ακτίου – Βόνιτσας. Η ανώτατη επιτρεπόμενη ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειριστεί ο Σύνδεσμος για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπεράσει τους 1.100 τόνους απορριμμάτων. Η τελική διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει με ευθύνη του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στον αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. Ακτίου – Βόνιτσας. Η δαπάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ορίζεται σε 50€/τόνο, με ΦΠΑ και θα καταβάλλεται από τον Δήμο Μεγανησίου στον Σύνδεσμο με την έκδοση σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, ανά διαστήματα που θα ορίζει ο Σύνδεσμος και όχι μεγαλύτερα από ένα μήνα. Η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό ή με έκδοση τραπεζικής επιταγής υπέρ του «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 €, αναλυόμενος ως εξής: 1.100 τόνοι Χ 50€/ τόνο με Φ.Π.Α. = 55.000,00€ με ΦΠΑ . Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει για 12 μήνες. Θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης στο οποίο φαίνονται αναλυτικά οι επιμέρους όροι. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 2 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.