Κοινό Δελτίο Τύπου των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου: Αποχώρηση των Δημάρχων Λευκάδας και Μεγανησίου από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ ΑΕ ΟΤΑ Ιονίων Νήσων.

Κοινό Δελτίο Τύπου των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου

Αποχώρηση των Δημάρχων Λευκάδας και Μεγανησίου από την Ιδρυτική Γενική
Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ ΑΕ ΟΤΑ Ιονίων Νήσων.

Οι Δήμαρχοι Λευκάδας και Μεγανησίου αποχώρησαν από την ιδρυτική γενική
συνέλευση της υπό σύσταση εταιρείας ΦΟΔΣΑ ΑΕ ΟΤΑ Ιονίων Νήσων της 15ης
Ιουνίου 2020 που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα την μη
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του καταστατικού της για τους
παρακάτω λόγους τόσο νομιμότητας όσο και σκοπιμότητας:

Κατά την εκλογική διαδικασία και την έγκριση του καταστατικού της υπό
σύσταση εταιρείας, δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 226α και 236
παραγρ.6 του Ν.4555/18 με αποτέλεσμα την μη εκπροσώπηση της ΠΕ Λευκάδας
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπροσθέτως, επισημάνθηκε ότι επιβάλλεται η
τροποποίηση του προτεινόμενου καταστατικού στο άρθρο 32 αναφορικά με την
τιμολογιακή πολιτική ώστε το ύψος της ετήσιας εισφοράς του κάθε δήμου-
μετόχου να υπολογίζεται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας σε σχέση
με το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στον συγκεκριμένο
δήμο, και όχι σε ενιαία βάση σε επίπεδο περιφέρειας Ιονίων νήσων.

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων αναμένεται η σύγκλιση επαναληπτικής
γενικής συνέλευσης ώστε να ολοκληρωθεί με σύννομο τρόπο η διαδικασία για
την σύσταση της εταιρείας.

Η προάσπιση και διασφάλιση των συμφερόντων των δήμων μας είναι για εμάς
μονόδρομος και ρητά και κατηγορηματικά το επισημαίνουμε προς κάθε
κατεύθυνση.

Ο Δήμαρχος Λευκάδας                           Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Χαράλαμπος Καλός                                      Παύλος Δάγλας