Απ’ ευθείας ανάθεση με ερωτηματικά.

Με απευθείας ανάθεση , χωρίς καμία έκπτωση και με συνοπτικές διαδικασίες (σχεδόν αυθημερόν) αποφασίζει ο δήμαρχος σύμβαση μεταξύ του δήμου και της εταιρείας PERFECT SQUARE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για την δημιουργία του site τουριστικής προβολής του Μεγανησίου αξίας 18,867,60 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση όπως ανέβηκε χτες 22/9 στη Διαύγεια

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ. 251/22-09-2020
Δ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 3034
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Tηλ: 2645361320 Fax: 2645361319
email: contact@1419.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες : κα Συκιώτη Ειρήνη

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας
ιστότοπου για την τουριστική προβολή του ∆ήμου Μεγανησίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
 4. Την ανάγκη του ∆ήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
 5. Την υπ’αριθμ.220/2020 Απόφαση ∆ημάρχου περί ορισμό Αντιδημάρχων και
  μεταβίβαση σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
 6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ∆ήμου
  στο ΚΑ 10-6117.003
 7. Το υπ’ αριθμ.πρωτ 2934 αίτημα διατάκτη για την ανάληψη υποχρέωσης.
 8. Την Α.Α.Υ 330 (Α∆Α:69ΤΦΩΛΖ-Θ4Α)
 9. Την υπ’ αριθ.πρωτ.2941/14-09-2020 πρόσκληση του ∆ήμου και την προσφορά
  με αριθ.πρωτ.3031/22-09-2020 της εταιρίας PERFECT SQUARE.
  10.Την υπ’ αριθ.πρωτ. 2854/2020 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών.
  11.Το πρωτογενές αίτημα του ∆ήμου με Α∆ΑΜ 20REQ007305082 2020-09-14.
  12.Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα του ∆ήμου με Α∆Α Μ 20REQ007348327
  2020-09-22

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας ιστότοπου για
την τουριστική προβολή του ∆ήμου Μεγανησίου στην εταιρία PERFECT
SQUARE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με ΑΦΜ 073520378 ∆ΟΥ
Λευκάδας , συνολικής δαπάνης €15.240,00 πλέον ΦΠΑ, ή 18.897,60
συμπ. Φ.Π.Α 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 10-6699.002 του Π/Υ του 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

(Πηγή: Meganisilife)