Ο Προϋπολογισμός μας μπλοκαρίστηκε στο ΥΠΕΣ, μας επεστράφη και θα ξαναψηφιστεί

Δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή , Τετάρτη τελικά (άλλαξε η ημερομηνία και ώρα), φυσικά με τηλεδιάσκεψη. Ο λόγος είναι ότι  ο Προϋπολογισμός που είχε ψηφιστεί τον Οκτώβρη και εστάλη προς έγκριση τον Νοέμβρη απορρίφθηκε, ως μη ισοσκελισμένος και με λάθη ποσών της τάξης των 200.000 ευρώ, από το Παρατηρητήριο!

Μας κάνει πραγματικά εντύπωση το γεγονός, μιας και ο κύριος δήμαρχος έχει κατά καιρούς στο παρελθόν κατακεραυνώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι «δεν ήξεραν να διοικούν» ενώ και ο ίδιος είναι λογιστής και έμπειρος πολύ πια, ώστε να επιτρέπει τέτοια παιδαριώδη διοικητικά λάθη- πέρα από το αν συμφωνεί κανείς με τις κατανομές και την χρήση του προϋπολογισμού, που είναι ένα άλλο καυτό θέμα.

Ξέρουμε επίσης ότι ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του Προϋπολογισμού τα τελευταία 7 χρόνια παίζει η γνωστή εταιρεία από την Άρτα. Ναι, εντάξει, τον φτιάχνουν εκεί τον Προϋπολογισμό, αλλά εδώ δεν τον ελέγχει κανείς; Αναμένουμε με ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης.

Η πρόσκληση, και ακολουθεί το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (ΥΠΕΣ)

Μεγανήσι: 09/12/2020

Αρ. πρ.: 4078

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση:Π/ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 16 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α ́(55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010καιτης παρ.1 του άρθρου 184του Ν.4365/2019και σύμφωνα με τα άρθρα 67, 266 και 267τουΝ.3852/10, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Μεγανησίου.

(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου )

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου τουπροϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣύμφωνα με τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76 τουν.4172/2013 (Α’ 167) και 197 του ν.4555/2018 (Α’ 133), 77 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 189 του ν.4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α ́ 143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τοάρθρο78 του ν.4316/2014 (Α’ 270) σε συνδυασμό και με την 46735/23.07.2020 (Β’ 3170) κοινή απόφαση τωνΥπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,οικονομικού έτους 2021 – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης” το ΠαρατηρητήριοΟικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου που ενσωματώθηκε στηβάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στοδήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.Το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ενσωματώθηκε στηνηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 9/11/2020 1:23:00 μμ.Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ώστε να διαπιστωθεί ηρεαλιστικότητά του προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι στο τέλος τουεγγράφου παρατίθεται παράρτημα με την αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης. Τα στοιχεία πουαντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν, φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» πουαναγράφεται στον Πίνακα 1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού, πέραν των στοιχείων του έτους2019, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 2020 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης Δεδομένωνυπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2021 (8μηνο 2020) (βλ. Πίνακα 1.)Πίνακας 1.Χρονική Σήμανση3/12/2020 8:56:00 πμΣτοιχείαΣχ.Προϋπ. 2021 (8μηνο 2020)Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που έχουν ενσωματωθείαπό το δήμο τόσο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας όσο και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥπουργείουΕσωτερικών και έχουν οριστικοποιηθεί με ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών πουεπιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρειαποκλειστικά ο δήμος. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ήσυμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση του δήμου που προβλέπεται στον.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ.Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοζόμενους ελέγχους επί των κριτηρίωνΓια τους ελέγχους επί των κριτηρίων 2 έως 13, στην περίπτωση που στο σχέδιο του προϋπολογισμού έχουνεγγραφεί ποσά που διαφέρουν έως και 50 ευρώ από αυτά που προκύπτουν για το Δήμο από την εφαρμογή τωνοδηγιών της ΚΥΑ, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρείται.1

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 13 η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού (ποσό μεαρνητικό πρόσημο) για συμμόρφωση με την ΚΥΑ περιλαμβάνει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί απότο αντίστοιχο εγγεγραμμένο στο σχέδιο προϋπολογισμού ποσό προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία τηςΚΥΑ. Αντίστοιχα όταν αναγράφεται ποσό με θετικό πρόσημο τότε αυτό είναι αναγκαίο να προστεθεί στο ποσό τουσχεδίου προϋπολογισμού προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Στα κριτήρια 15 και 16(ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά μόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπεινα αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισμα των ΚΑΕ των Ομάδων προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγίατης ΚΥΑ.Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισμού που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων, ταανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησηςπου πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει ναεπέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή παρατίθενταιστη συνέχεια.Α. Κριτήριο 1 – Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έσοδα μείον Έξοδα) (€)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ0ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/ΥΒ. Κριτήρια 2 – 14.Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΥΑ46735/23.07.20ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)ΠΟΣΟΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΝΑΓΚΑΙΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΠΟΣΟΥ ΓΙΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)2ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για τηνκάλυψη γενικών αναγκών(άρθρο 25 Ν 1828/89)» (€)Άρθρο 3 Α1§1 496.984,00496.984,80ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,003ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδωνκαι υπηρεσιών» (€)Άρθρο 3 Α1§30,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,004ΚΑΕ 0619ε «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων κτιρίων των ΚΕΠ»Άρθρο 3 Α1§4 227.400,000,00ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ-227.400,005ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του ΦόρουΕισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» (€)Άρθρο 3 Α1§5`0,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,006ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» + ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. Άρθρο 3Α1§2 17.040,0016.000,00ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ-1.040,002

2817/2000) (€)7ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων» (€)Άρθρο 3Α1§90,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,008ΚΑΕ 0619β «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) (€)Άρθρο 3Α1§60,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,009ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» (€)Άρθρο 3Α1§10 11.000,0011.000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,0010ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (€)Άρθρο 3Α1§7 126.090,00126.090,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,0011ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρ. 13 Ν. 2880/2001) (€)Άρθρο 3Α1§8 3.000,003.000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,0012ΚΑΕ 0619γ «Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης» (€)Άρθρο 3Α1§110,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,0013ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών καικαλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων» (€)Άρθρο 3Α1§12 0,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,0014ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» (€)0,000,00ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,00ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1881.514,00653.074,80-1.040,00Γ. Κριτήρια 15 και 16 – Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΥΑ46735/23.07.20ΠΟΣΟΣΧΕΔΙΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)ΠΟΣΟΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΟΔΗΓΙΑΚΥΑ (€)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΝΑΓΚΑΙΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΠΟΣΟΥ ΓΙΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)15ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΆρθρο 3,Β1350.088,00357.152,64ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,0016ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€)Άρθρο 3,Β2314.113,00ΚΑΕ 8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» (€)214.513,00(ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 8511) (€)99.600,0099.599,40ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ0,00ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2449.688,00456.752,040,003