Δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή.

Μεγανήσι: 23/12/2020Αρ. πρ.: 4276

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίουκ.

κ Δημοτικούς Συμβούλουςκ.

κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση:Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 27Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης»σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α ́(55/11-03-2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019και σύμφωνα με τα άρθρα 67, 266 και 267 του Ν.3852/10, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Μεγανησίου έτους 2021.

(εισηγητής:ο κος Δήμαρχος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή.(παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από τοάρθρο 202 του Ν.4555/18)Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχήμαζί με τον προϋπολογισμότου φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. (παρ.1 άρθρο 4ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικώνπροσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. (παρ.1 άρθρο 4ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχειτην ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σεμηνιαίουςκαιτριμηνιαίουςστόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχουςεσόδων,εξόδων,ταμειακού αποτελέσματος,ύψους απλήρωτων υποχρεώσεωνκαιοικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στοάρθρο 2.Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τουςΠίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτωντου Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης περιλαμβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων. (παρ.1 άρθρο 1ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από τοάρθρο 202 του Ν.4555/18)Β. Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτωνi. Περιεχόμενο πινάκων στοχοθεσίαςΟ Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέωνα) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση καιβ) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(παρ.2 άρθρο 1ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)ii. Καθορισμός στόχωνΟι στόχοι καθορίζονταια) σε επίπεδο μήνα καιβ) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ.και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.(παρ.3 άρθρο 1ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.(παρ.4 άρθρο 1ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)iii. Στόχος ταμειακού και οικονομικού αποτελέσματοςΗ διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχοςοικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμήπου εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).(παρ.5 άρθρο 1ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προϋποθέτει ότι το Χρηματικό / Ταμειακό Υπόλοιπο του προϋπολογισμού ισούται με τα Διαθέσιμα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Ενδεχόμενη διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.(ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018)iv. Στοχοθέτηση ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεωνΣτον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτώντων κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτάοριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3.(παρ.6 άρθρο 1ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:α)Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.β)Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησηςτου συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται