Δημοτικό συμβούλιο για τις επιτροπές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση : 01η /2021
Πληρ: Μάντζαρης Πάνος
Τηλ: 2645 361 315

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 29 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
19:00 με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ
Α΄(55/11-03-2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών
κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις
προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της
παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων, έτους 2021.
( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος.)

2. Αίτηση Ζαβιτσάνου Ιωάννη του Πάνου, για επέκταση δημοτικού φωτισμού.
( εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.)

3. Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος.)

4. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,4 Ευρώ
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87.

5. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,4Ευρώ μέχρι 8.804 Ευρώ.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87).

6. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804 Ευρώ μέχρι 293.470 Ευρώ
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87).

7. Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470 Ευρώ και άνω
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87).

8. Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτων.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) άρθρο 186/ΔΚΚ..

9. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου για την
εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 270/81.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου
(3 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους), Άρθρο 183/ΔΚΚ.

11. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό .
(3 δ. σ. -1 δημότης- 1υπάλληλος, με τους αναπληρ. τους)Ν. 2307/95.

12. Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
(4 δημοτικοί σύμβουλοι & 3 δημότες).

13. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας
(4μελής – ο Δήμαρχος, 1 δ.σ της πλειψ, 1 δ.σ της μειοψ. & 1 υπάλληλος της Τ/ Υ).

14. Επιτροπή τήρησης κανονιστικής απόφασης κοινοχρήστων χώρων
(3 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους)

15. Επιτροπή τήρησης κανονιστικής απόφασης κανονισμού ύδρευσης.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους)

16. Επιτροπή εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου αρθρ.5 Π.Δ.480/1985.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)

17. Επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του (5μελής))

18. Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του σαν πρόεδρος 1 δ.σ. της μειοψηφίας με τον αναπληρωτή του, 1 εκπρ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 1 εκπρ. Του συλόγου Επαγγελματιών, 1 εκπρ. Του συλλόγου Γυναικών και 2 εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων)

19. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)

20. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών)
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)

21. Ορισμός προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Δήμαρχος ή Πρόεδρος κοινότητας ή δ.σ. με τον αναπληρωτή του)

22. Εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτή του , προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

23. Εκπρόσωπος για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

24. Επιτροπή του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ αριθμ.2 ( ΦΕΚ.444Β /99 ) «άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής»
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

25. Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

26. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή «Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων»
Για την Α/βαθμια ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )
Για την Β/θμια : ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

27. Εκπρόσωπος στην επιτροπή για τον καθορισμό αντικειμενικών αξιών- Δ.Ο.Υ.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)

28. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στη συγκρότηση του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου.
(2 δ.σ, από τους οποίους 1 από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους)

29. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στις ετήσιες τακτικές ή επαναληπτικές Γ.Σ της Αναπτυξιακής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του).

30. Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του).

31. Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Λευκάδας.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του).

32. Ειδικό όργανο για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης καταστημάτων Υ.Ε.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι 1 υπάλληλος)

33. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώου Αρρένων.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος.)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος