Το θέμα του Φαναριού και η δίωξη των δημοτικών συμβούλων θα συζητηθεί στο ΔΣ.

Μεγανήσι: 26/05/2021
Αρ. πρ.: 1939
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 30 Μάιου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 με την
μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-03-
2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις
της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Αίτηση δημοτικών συμβούλων αντιπολίτευσης, για σύγκλιση Δ.Σ. με θέμα
«ποινική δίωξη για το ΦΑΝΑΡΙ»

2. Κατανομή πιστώσεων πυροπροστασίας.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

3. Αίτηση επέκτασης δικτύου ύδρευσης.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος