Ισολογισμός 2021 στο ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις
2 Απριλίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 με
τον τρόπο της μεικτής συνεδρίασης (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη Αρ. Εγκ.
643 αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021) σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-
03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις
της παρ.5 του άρθρου 67, των άρθρων 266, 267, της παρ.1 του άρθρου 167 του
Ν.3852/2010 και της παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019
, με μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης :


Έγκριση ισολογισμού – οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου
Μεγανησίου, για το έτος 2021.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ