4 άτομα για πυροπροστασία ζητά ο Δήμος Μεγανησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 , όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο
116 του Ν. 4547/18).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε΄ του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ. Αριθμ. 7364/07-02-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022
στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
5. Την υπ΄ αριθμ. 20406/29-03-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τ.Α. για κατανομή πιστώσεων από την ΚΑΠ έτους 2022 για
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
6. Την υπ’ αριθμ. 31009/05-04-2022 Αναγγελία Πίστωσης περί κάλυψης δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2022
7. Την υπ΄ αριθμ. Δ.Υ./11-05-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για την ανάγκη λήψης αναγκαίων μέτρων
πυροπροστασίας.
8. Την υπ’ αριθμ. 78/08-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μεγανησίου.
9. Την υπ’ αριθμ. 116461/22-07-2022 έγκριση της υπ’ αρ. 78/08-07-2022
Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας
10. Την υπ΄ αριθμ. 2535/28-06-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης.
11. Την έλλειψη προσωπικού του Δήμου Μεγανησίου ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες πυροπροστασίας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες),
συνολικά ενός ( 4 ) ατόμων, για την χρονική περίοδο Ιουλίου – Σεπτέμβριου 2022 και
συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΑΤΟΜΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4 Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο
μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του
δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την
οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986,με την αποδοχή της τήρησης
και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Μεγανησίου
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου δηλώνει τα παρακάτω:
1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.
2. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Δεν είμαι υπόδικος που
έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Δεν έχω
στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
3. Προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι
από το κώλυμα της προηγούμενης παραγράφου, επειδή έχω εκτίσει την ποινή
μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή
επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου
Μεγανησίου ή με email κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου.

ΑΔΑ: 9Δ79ΩΛΖ-ΩΛ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ