Ψήφισμα δημοτικού συμβουλίου ενάντια στις μεθοδεύσεις φίμωσης των αντιπολιτεύσεων στους Δήμους, από την Κυβέρνηση.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κατωπόδης Γεράσιμος του Ιωάννη.
Καββαδάς Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος. Μάντζαρης Γρηγόριος του Ιωάννη
Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος του Φιλίππου. Κατωπόδης Διονύσιος του Σπυρίδων.
Κόλλιου-Κατωπόδη Παρασκευή. Πολίτη Ακριβούλα του Γεωργίου
Κονιδάρης Αθανάσιος του Σπυρίδωνος.
Φερεντίνος Θωμάς του Παναγιώτη.
Αργύρη Σοφία του Γεωργίου.
Πολίτη Βησσαρία του Κωνσταντίνου.
Βρεττός Πάνος του Σπυρίδωνος.
Δάγλας Ανδρέας του Πανογιώργου.
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Δάγλα Παύλο του Γερασίμου που ήταν παρών.
-Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σπαρτοχωρίου:
Αθανίτης Ευγένιος-Ανδρέας.
-Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος
Μάντζαρης Πάνος του Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών αυτής.
-Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
κ. Κατωπόδης Γεράσιμος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Ο δ.σ. Δάγλας Ανδρέας του Πανογιώργου αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου, για το άρθρο 41, Ν. 4954/2022 ΦΕΚ
136/Α/9-7-2022 «Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας
διάταξης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010»

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου, καταδικάζει την απόπειρα
περαιτέρω φίμωσης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που επιχειρείται με τον
πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, άρθρο 41, Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022.
Αφαιρείται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα της αντιπολίτευσης να φέρνει προς
συζήτηση κατεπείγοντα θέματα, προ ημερησίας διάταξης και ουσιαστικά καταργεί την
δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι μια ακόμα αντιδημοκρατική, νομοθετική παρέμβαση στις πολλές των
τελευταίων τριών (3) ετών (αποψίλωση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., τεχνικές πλειοψηφίες
στην Οικονομική Επιτροπή, ακόμα και ουσιαστική κατάργηση αρμοδιοτήτων που
παραμένουν στο Δ.Σ. π.χ. ψήφιση προϋπολογισμού)
Το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου, ενώνει την φωνή του με τους άλλους Δήμους και
απαιτεί κατάργηση του άρθρου 41 του παραπάνω νόμου.
Η αντιπολίτευση δε, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να φέρνει στο Δ.Σ. ζητήματα που
απασχολούν τους πολίτες και να τα θέτει στην κρίση του, προς συζήτηση»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, τους δημοτικούς συμβούλους
που πήραν το λόγο, είδε και τα σχετικά έγγραφα αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ, τα εξής:
Την έγκριση του παραπάνω ψηφίσματος και την αποστολή του στα Μ.Μ.Ε.

Η Απόφαση έλαβε Αύξοντα Αριθμό : 49
Ο Πρόεδρος
Κατωπόδης Γεράσιμος
Ακριβές απόσπασμα