Δημοτική φορολογική ενημερότητα για χρέη άνω των 300 €