Απόφαση για «Συγκρότηση Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής Μικρών Νησιών και Συγκοινωνιακή Σύνδεση

Η Επιτροπή εξειδικεύει τους στόχους και κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής

των μικρών νησιών της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών και εισηγείται στο Περιφερειακό

Συμβούλιο προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους νησιών,

τα ειδικά προβλήματα και τις επιδιώξεις των κοινωνιών τους σχετικά με πολιτικές

βιώσιμης ανάπτυξης, προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας, διείσδυσης νέων

τεχνολογιών και καινοτομιών, όπως:

•    Επιχειρησιακά σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο για το σύνολο των μικρών

νησιών της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, όσο και για το κάθε νησί ξεχωριστά,

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά προκύπτουν από την

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή σε αυτά.

•    Άρση της απομόνωσης, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, και αντιμετώπιση

του κόστους θαλάσσιας πρόσβασης που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναζήτησης

εναλλακτικών μορφών συγκοινωνιακής επικοινωνίας μεταξύ των νησιών, μικρών και

μεγάλων, της Περιφέρειας.

•    Ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προϊόντος με έμφαση στην ήπια τουριστική

ανάπτυξη και το σεβασμό στο περιβάλλον, μέσω της αναζήτησης και ανάδειξης των

ιδιαίτερων τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων, αλλά και της

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να

υπάρξει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

•    Άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των νησιών, ιδιαίτερα των μικρών που

υποφέρουν από το μικρό μέγεθος της αγοράς τους, τους περιορισμένους φυσικούς και

ανθρώπινους πόρους, αλλά και την περιορισμένη προσπελασιμότητα. Προτεραιότητα

πρέπει να αποτελέσουν οι πολιτικές που επιτυγχάνουν την παροχή στους κατοίκους

και τις επιχειρήσεις ευκαιριών ισοδύναμου αποτελέσματος με εκείνο των κατοίκων

και επιχειρήσεων των μεγαλύτερων νησιών της Περιφέρειας, και εάν είναι δυνατόν,

της ηπειρωτικής Ελλάδας.

•    Ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας των μικρών νησιών της Περιφέρειας,

μέσω της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική

ανάπτυξη και συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.

•    Ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρών νησιών μέσω πολιτικών που προωθούν τη

σύνδεση και την ενίσχυση των επαφών των κατοίκων και επιχειρήσεων με τα υπόλοιπα

νησιά του Ιονίου, την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και άλλες παράκτιες περιοχές της

Αδριατικής.

•     Δημιουργία «Πράσινων Νησιών» μέσω της μείωσης χρήσης κρίσιμων φυσικών

πόρων όπως το νερό, η ενέργεια, το έδαφος με παράλληλη ανακύκλωση κάθε είδος

αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά  τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής προτείνουμε να είναι 15(

δεκαπενταμελής), με την ακόλουθη κατανομή μελών: O Αντιπεριφερειάρχης με 8

(οκτώ) μέλη της πλειοψηφίας και τα υπόλοιπα 6 (έξι) μέλη , 1 (ένα) μέλος από

κάθε παράταξη του ΠΣ.

 

 

Μέλη της Επιτροπής

 

Πρόεδρος η Αντιπεριφερειάρχης ΣΑΡΔΕΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΟΥΛΑ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΚΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΜΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                             ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΚΑΤΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                     ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                          ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ                                  ΤΣΙΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΛΟΥΒΡΟΥ ΑΛΙΚΗ

 

Από την παράταξη «Ιόνιο Αρχιπέλαγος» οι Γεωργάτος Διονύσιος και Δαγκλή Ανδρομάχη

με αναπληρωματικά μέλη τους Γιαννάτο Λευτέρη και Καρύδη Γιώργο.

 

Από την παράταξη «Επτανησιακή Αναγέννηση» οι Καλούδης Γιώργος και Φόρτες

Γεράσιμος, αναπληρωματικό μέλος.

 

Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Μαντζουράτος Δημήτρης, τακτικό μέλος και

αναπληρωματικό ο Θεόδωρος Γουλής.

 

Από την παράταξη «ΑΝ.Α.ΣΑ.» ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

Από την παράταξη «Αριστερή Κίνηση Ιονίου» ο Σωτήρης Βλάχος

 

πηγή :

http://lefkadanews.com