Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις ΔΣ- Συνεδρίαση 6η/ 02-04-2011

Αποφάσεις ΔΣ- Συνεδρίαση 6η/ 02-04-2011

Προ ημερήσιας διάταξης ο κος Δήμαρχος ενημέρωσε για θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση του Δήμου στην ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) και την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) και για την εξασφάλιση κονδυλίων για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Τοποθετήθηκε επίσης για το θέμα του δρόμου που διανοίγεται στο «Κεφάλι» κατόπιν δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και κατάθεσης εγγράφου στο Προεδρείο με σχετικά ερωτήματα από τον κο Γαβρίλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μεγανησίου». Στο θέμα αυτό η δ.σ. κα Καββαδά Αικατερίνη ζήτησε να κληθούν κάποια στιγμή ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου οι επενδυτές για να καταθέσουν επίσημα τα σχέδιά τους για την περιοχή. Τέλος ο δήμαρχος κος Ζαβιτσάνος αναφέρθηκε στις προόδους που έχουν γίνει σε σχέση με τον ΣΜΑ (Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση απογραφής περιουσίας – ισολογισμού έναρξης 01/01/2011 Δήμου Μεγανησίου.              (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος επιτροπής απογραφής)

Αφού έγινε συνοπτική περιγραφή της περιουσίας του Δήμου Μεγανησίου από τον εισηγητή, όπως αυτά ελέγχθησαν από την αρμόδια επιτροπή απογραφής, ακολούθησε παρουσίαση αναλυτικότερων στοιχείων από τον ορκωτό λογιστή κο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο για τον συνολικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου.

Το ΔΣ ενέκρινε την απογραφή. Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

  1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για έργα ΘΗΣΕΑ.

(Εισηγητής: η Οικ.Υπηρεσία – Μάντζαρη  Βησσ)

Έγινε εισήγηση για άνοιγμα λογαριασμού στην ΑΤΕ για τυχόν εισροή κονδυλίων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Το ΔΣ την ενέκρινε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

3.Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού έτους 2010 της ΚΟΙΔΕΜ.

Έγινε συνοπτική παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού του νομικού προσώπου και εισήγηση έγκρισής του. Το ΔΣ τον ενέκρινε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

4. Έγκριση κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων 2010 της ΚΟΙΔΕΜ.

Έγινε παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της ΚΟΙΔΕΜ για το 2010. Το ΔΣ υπερψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

5. Έγκριση ισολογισμού 2010 της ΚΟΙΔΕΜ

(Θέματα 3ο, 4ο, 5ο, Εισηγητής: η Πολίτη Βησσαρία – Πρόεδρος ΚΟΙΔΕΜ)

Έγινε συνοπτική παρουσίαση του ισολογισμού της ΚΟΙΔΕΜ. Το ΔΣ ενέκρινε τον ισολογισμό.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

6. Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού 2010 Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος – Πρόεδρος )

Έγινε συνοπτική παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού του νομικού προσώπου. Το ΔΣ τον ενέκρινε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

7. Εγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού έτους 2010 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

(Εισηγητής: ο κος Κονιδάρης Αθανάσιος – Πρόεδρος )

Έγινε συνοπτική παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού του νομικού προσώπου. Το ΔΣ τον ενέκρινε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

8. Έγκριση ή μη προϋπολογισμού 2011 Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων.

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος – Πρόεδρος )

Κατετέθη ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου, ο οποίος και εγκρίθη από το σώμα.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

9.Έγκριση ή μη προϋπολογισμού 2011 της ΚΟΙΔΕΜ.

Κατετέθη ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου, ο οποίος και ψηφίστηκε από τους συμβούλους της συμπολίτευσης, ενώ καταψηφίστηκε από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, λόγω της διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο λειτουργίας της αίθουσας γυμναστικής.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 ψήφοι υπέρ-5 κατά)

10. Έγκριση ή μη διετούς προγράμματος δράσης 2011 – 12  της ΚΟΙΔΕΜ.

(Θέματα 9ο, 10ο, Εισηγητής: η Πολίτη Βησσαρία – Πρόεδρος ΚΟΙΔΕΜ)

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα διετούς δράσης του οργάνου με αναφορά σε δράσεις εξελισσόμενες και σχεδιαζόμενες και σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενεκρίθη από το σώμα.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

11. Αποδοχή δωρεάς μετοχών ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε από ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας.

Μετά την μεταφορά της ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε. στην περιφέρεια η ΤΕΔΚ παραχώρησε μερίδιο των μετοχών της και στο Δήμο Μεγανησίου. Το ποσοστό των συνολικών μετοχών είναι άνω του 5%, ώστε ο Δήμος να έχει δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής στη ΓΣ. Το ΔΣ απεδέχθη τη δωρεά.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

12. Αποδοχή δωρεάς μετοχών ΕΤΑΝΑΛ  από ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας.

Μετά την μεταφορά της ΕΤΑΝΑΛ στην περιφέρεια η ΤΕΔΚ παραχώρησε μερίδιο των μετοχών της και στο Δήμο Μεγανησίου. Το ποσοστό των συνολικών μετοχών είναι άνω του 5%, ώστε ο Δήμος να έχει δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής στη ΓΣ. Το ΔΣ απεδέχθη τη δωρεά.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

13. Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΤΑΝΑΛ

Προτάθηκε ως εκπρόσωπος στην ΕΤΑΝΑΛ ο δ.σ. κος Φερεντίνος Θωμάς. Το σώμα υπερψήφισε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

14. Ορισμός εκπροσώπου στη ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

Προτάθηκε ως εκπρόσωπος στη ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε. ο αντιδήμαρχος κος Κονιδάρης Αθανάσιος. Το σώμα υπερψήφισε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

15. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής πολιτικής

προστασίας.

(Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

Η επιτροπή πολιτικής προστασίας είναι ένα συντονιστικό όργανο που δρα σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών. Σε αυτό συμμετέχει ως κύριος συντονιστής ο κος Δήμαρχος και ορίζονται επίσης κάποιοι σύμβουλοι, μαζί με εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας (καθορισμένους από τα ίδια) και εθελοντές. Προτάθηκε ο αντιδήμαρχος κος Κονιδάρης Αθανάσιος και από την αντιπολίτευση ο δ.σ. κος Πολίτης Νικόλαος. Το σώμα ενέκρινε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

16. Ορισμός επιτροπής για τον καθορισμό θέσεων αγκυροβολίας και εύρυθμης λειτουργίας λιμένων. (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

Προτάθηκε συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (2 δ.σ. της συμπολίτευσης και 1 δ.σ. από την αντιπολίτευση) με σκοπό την διερεύνηση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας των λιμένων μας, κατόπιν δημόσιου διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους (αλιείς, επαγγελματίες κτλ). Η πρόταση της επιτροπής θα ερχόταν ως εισήγηση στο επόμενο ΔΣ. Στην διαλογική διαδικασία που ακολούθησε κατατέθηκαν κι άλλες αντιπροτάσεις ως προς τη σύσταση της επιτροπής και ο κος Δήμαρχος απέσυρε την εισήγησή του.

Δεν ελήφθη καμιά απόφαση.

17. Προέγκριση καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κανέλλου

Ευαγγελούλας.

Ο φάκελος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ελέγχθη από την υπηρεσία και κρίθηκε πλήρης. Το σώμα ενέκρινε την προέγκριση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

18. Προέγκριση καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του Καλλίνικου  Φρειδερίκου.

Ο φάκελος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ελέγχθη από την υπηρεσία και κρίθηκε πλήρης. Το σώμα ενέκρινε την προέγκριση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

19. Προέγκριση  άδειας λειτουργίας καντίνας στην θέση Λιμονάρι.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών αιτήσεων και των φακέλων από την υπηρεσία, ενεκρίθη η προέγκριση άδειας λειτουργίας στον Μάντζαρη Κωνσταντίνο. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να καταθέσει πλήρη φάκελο για την οριστική έγκριση λειτουργίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

20. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καντίνας στην θέση Αλμυρά.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών αιτήσεων και των φακέλων από την υπηρεσία, ενεκρίθη η προέγκριση άδειας λειτουργίας στην Φερεντίνου Θεώνη. Η ενδιαφερόμενη καλείται να καταθέσει πλήρη φάκελο για την οριστική έγκριση λειτουργίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

21. Αίτηση Καββαδά Αννούλας για προέγκριση άδειας λειτουργίας καντίνας σε ιδιωτικό χώρο.

Εκτός από τις χωροθετημένες από το Δήμο θέσεις λειτουργίας καντινών, υπάρχει η δυνατότητα σε ιδιωτικό χώρο και λειτουργία επιπλέον ομοίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το σώμα ψήφισε την χορήγηση προέγκρισης, εκτός από τους δ.σ. κο Φερεντίνο Θωμά και κο Κονιδάρη Άλκη.  Η ενδιαφερόμενη καλείται να καταθέσει πλήρη φάκελο για την οριστική έγκριση λειτουργίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος των 50 ημερών.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (11 υπέρ- 2 κατά, οι προαναφερθέντες).

22.  Αίτηση Βραγγαλά Βαλεντίνας για προέγκριση άδειας για πώληση

ψημένου καλαμποκιού.

(Θέματα 15ο, 16ο 17ο,  18ο, 19ο, 20ο , Εισηγητής: η Υπηρεσία – Μάντζαρης Πάνος)

Το σώμα ενέκρινε την εισήγηση της υπηρεσίας για χορήγηση προέγκρισης άδειας για ψημένο καλαμπόκι στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί για το σκοπό αυτό. Επισημάνθηκε ότι δικαίωμα για χρήση της σχετικής άδειας έχουν, σύμφωνα με το νόμο, οι παραγωγοί καλαμποκιού. Η ενδιαφερόμενη καλείται να καταθέσει πλήρη φάκελο για την οριστική έγκριση εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ

23. Χορήγηση αδειών ενοικίασης κοινοχρήστων χώρων έτους 2011.

(Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής, αφού ανέφερε τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την ενοικίαση κοινοχρήστων χώρων, παρουσίασε τις σχετικές αιτήσεις για το τρέχον έτος σε σχέση με χώρους και τετραγωνικά. Τόνισε την βούληση για αυστηρό έλεγχο της ομαλής λειτουργίας στους προς ενοικίαση κοινόχρηστους χώρους καθώς και το ότι δε θα δοθεί άδεια σε κανέναν οφειλέτη του Δήμου, αν δεν ρυθμίσει προηγουμένως τις υποχρεώσεις του. Κατόπιν τούτων η αρμόδια επιτροπή ελέγχου του Δήμου θα πραγματοποιήσει τις σχετικές αυτοψίες, επιμετρήσεις και οριοθετήσεις και οι αιτήσεις θα έρθουν προς έγκριση στο προσεχές ΔΣ. Της συζήτησης και της ψηφοφορίας απείχαν οι δ.σ. Δάγλας Παναγιώτης και Πολίτης Νικόλαος, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ, περί ασυμβίβαστου. Το σώμα ενέκρινε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ (11 ψήφοι υπέρ- 2 δ.σ. απείχαν, οι προαναφερθέντες)

24. Παραχώρηση λωρίδας εδάφους σε κοινή χρήση, του Κατωπόδη

Κωνσταντίνου του Χρήστου.

Έγινε εισήγηση αποδοχής της παραχώρησης της συγκεκριμένης εδαφικής λωρίδας στον οικισμό Βαθέος. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή από το σώμα.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

25.  Παραχώρηση λωρίδας εδάφους σε κοινή χρήση, του Κόκα Τζεζίμ.

Έγινε εισήγηση αποδοχής της παραχώρησης της συγκεκριμένης εδαφικής λωρίδας στον οικισμό Σπαρτοχωρίου. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή από το σώμα.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

26. Αίτηση χαρακτηρισμού μονοπατιού προϋφισταμένου  του 1923, της

Αργυρού Αναστασίας.

Ο εισηγητής πρότεινε να γνωμοδοτήσει θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς την ύπαρξη μονοπατιού προϋφιστάμενου του 1923, τον κατόπιν διανοιχθέντα δρόμο προς την τοποθεσία Λιμονάρι, σύμφωνα με την ακόμα ορατή αποτύπωσή του και με μαρτυρίες. Η δ.σ. κα Καββαδά Αικατερίνη εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης και ζήτησε να επανέλθει το θέμα με περισσότερα στοιχεία (πχ αεροφωτογραφίες κτλ). Η εισήγηση υπερψηφίστηκε από τους συμβούλους της συμπολίτευσης.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ- 5 κατά, οι 5 δ.σ. της αντιπολίτευσης).

27. Αίτηση χαρακτηρισμού δρόμου δουλείας του Κατωπόδη Παναγιώτη του

Σπυρίδωνος.

Εξαιτίας αρκετών αδιευκρίνιστων νομικών σημείων, ο εισηγητής πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και να επανέλθει μετά από τη σχετική νομική και τεχνική έρευνα. Ο ενδιαφερόμενος συμφώνησε.

Δεν ελήφθη καμία απόφαση.

28. Αίτηση Σπύρου Αθανασίου για επέκταση δικτύου ύδρευσης θέση «κλωντήρι»

(Θέματα 22ο, 23ο, 24ο ,25ο,26ο,  Εισηγητής: η Τεχν. Υπηρεσία – Μπούρα Βασ)

Ο εισηγητής πρότεινε να γίνει αποδεκτή η αίτηση, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επέκταση του δικτύου είναι στο σχεδιασμό του Δήμου για την καλύτερη λειτουργία του κυκλώματος ύδρευσης από τον Άγιο Ιωάννη στο Σπαρτοχώρι. Η συμμετοχή του Δήμου αφορά στον σωλήνα και τα λοιπά υλικά, ενώ το υπόλοιπο κόστος θα βαρύνει τον ιδιώτη. Διαφώνησαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ-5 κατά)

29. Τρόπος εκτέλεσης έργων Τεχνικού Προγράμματος.

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

Ο κος Δήμαρχος ανέλυσε τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων έργων του Τεχνικού Προγράμματος, κάποια με απ’ ευθείας ανάθεση ή αυτεπιστασία, όπως τα έργα που θα εκτελεστούν από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Η αντιπολίτευση δια του κου Αργύρη Γεώργιου εξέφρασε την αντίθεσή της στο κομμάτι που είχε να κάνει με τη σύμβαση έργου υπαλλήλων του Δήμου και καταψήφισε.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ-5 κατά, οι δ.σ. της αντιπολίτευσης).

30.  Παρουσίαση τοπογραφικού διαγράμματος για επανακαθορισμό αιγιαλού – παραλίας οικισμού Βαθέος.

(Εισηγητής: η Τεχν. Υπηρεσία – Ζαβιτσάνος Δημ)

Η τεχνική υπηρεσία παρουσίασε το τοπογραφικό διάγραμμα όπου εμφαίνεται η αποτύπωση της νέας ακτογραμμής μετά την κατασκευή του λιμένος Βαθέος και σε βάθος 50 μέτρων ξηράς, όπως απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το τοπογραφικό θα αποσταλεί στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας και για τις περαιτέρω ενέργειες της.

31. Έξοδα μετακίνησης Δήμαρχου.

(Εισηγητής: η Οικ.Υπηρεσία – Μάντζαρη  Βησσ.)

Η οικονομική υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση εξόδων δημάρχου για τις μετακινήσεις στην Κέρκυρα για το περιφερειακό συμβούλιο και στην Αθήνα για τη συνάντηση με την υφυπουργό Εσωτερικών. Το σώμα υπερψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

 


Πηγή: www.meganisi.gov.gr