Απόφαση ανάκλησης Aντιδημάρχου

Διαβάζουμε από την  ιστοσελίδα  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ το παρακάτω:

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) περί ανάκλησης Αντιδημάρχων.

 

2. Την υπ’ αρ. 2/4-01-2011 απόφαση Δημάρχου Μεγανησίου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος Μεγανησίου ο κος Κονιδάρης Αθανάσιος του Σπυρίδωνος.

3. Το γεγονός ότι:

I. Αδυνατεί να συνεργαστεί με τον Δήμαρχο και άλλους θεσμικούς αιρετούς παράγοντες – ηθελημένα η μη – ώστε να δημιουργούνται προβλήματα συντονισμού στη δράση και την καθημερινότητα του Δήμου. Ο λόγος αυτός από μόνος του αναιρεί τον θεσμικό ρόλο του Αντιδημάρχου, ως οργάνου που επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

II. Αδυνατεί να συντονίσει τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτών, για τις οποίες του έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα, όπως τα εβδομαδιαία και ημερήσια πλάνα δουλειάς και δράσης, με αποτέλεσμα την χαμηλή απόδοση των υπηρεσιών και τη δημιουργία άσχημου εργασιακού κλίματος.

III. Αδυνατεί να επιβάλει στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, παρά την εντολή Δημάρχου, να διακόψει κάθε παράνομη γραμμή ηλεκτροφωτισμού σε μη κοινόχρηστο χώρο.

IV. Δημιουργεί αδικαιολόγητες εντάσεις και διαξιφισμούς με δημότες μας, που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του αιρετού και ειδικότερα του θεσμικού παράγοντα, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Δημάρχου.

Μετά ταύτα και επειδή η ως άνω συμπεριφορά και λειτουργία του Αντιδημάρχου κ. Κονιδάρη Αθανασίου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, και της Δημοτικής Αρχής, θέτει δε εν αμφιβόλω ενώπιον της Τοπικής Κοινωνίας του Νησιού μας τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή χειρίζεται θέματα μείζονος σημασίας ως εν προκειμένω, τα οποία άπτονται των συμφερόντων της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 2/4-01-2011 απόφαση Δημάρχου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα του νομού.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

Δείτε και το επίσημο έγγραφο


Πηγή: