ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ προς όλους τους μετέχοντες στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή κατά του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    3.4.2012

ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

syntonistikiepitropi@yahoo.gr

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ:

Προς όλους τους μετέχοντες στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή κατά του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών:

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιστολών μας, ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Επιτροπής κατά του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσδιορίστηκε να γίνει στις 2 Μαΐου 2012!

    Ο χρόνος που μένει είναι ελάχιστος και παρακαλούμε όπως άμεσα όλοι οι αιτούντες μας αποστείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα:

  • Οι Δήμοι τις απαιτούμενες Αποφάσεις ορισμού και έγκρισης αμοιβής των δικηγόρων (ηλεκτρονικά, ή με φαξ στο γραφείο του κ. Κούνδουρου: 210 – 36.11.461).
  • Οι Σύλλογοι και λοιποί φορείς τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ορισμού των δικηγόρων (να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με κούριερ στο γραφείο του κ. Κούνδουρου, Ομήρου 51, Αθήνα – Κολωνάκι, Τ.Κ. 10672) και τις οικονομικές τους συνδρομές. Επισυνάπτουμε το σχέδιο πληρεξουσίου.

 

Σε ό, τι αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις, μέχρι σήμερα μόνον 3 Δήμοι (Επιδαύρου, Σαλαμίνας και Μεγαρέων) από τους 22 μάς έχουν ενημερώσει για τις σχετικές αποφάσεις και μόνο 31 από τους 84 Συλλόγους έχουν καταθέσει την οικονομική τους συμμετοχή. Από την θεσμοθέτηση του Χωροταξικού μέχρι σήμερα, δεκάδες πράξεις αδειοδότησης ιχθυοκαλλιεργειών και επέκτασης υφιστάμενων μονάδων έχουν εκδοθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η τελευταία ελπίδα για την διάσωση των περιοχών μας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να ενεργήσουν άμεσα!

Η Διοικούσα Επιτροπή

~~~

ΑΡΙΘΜΟΣ …..

——————-

Ειδικό Πληρεξούσιο

 

Στην Αθήνα σήμερα στις ….. και στο γραφείο μου, που βρίσκεται ….. σ’ εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας …, που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρετέος ……., (ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου με την επωνυμία …………….) και μου ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι διορίζει και αποκαθιστά ειδικούς πληρεξούσιους, αντιπρόσωπους και αντίκλητους του ως άνω Σωματείου τους: α) Δημήτριο Μέλισσα του Κωνσταντίνου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Υπερείδου αριθμός 15Α (Α.Μ. 17368 Δ.Σ.Α.), β)Ανδρέα Κούνδουρο του Τίτου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 51 (Α.Μ. 12636 Δ.Σ.Α.) και γ) Ιωάννη Παϊταζόγλου του Αθανασίου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος αριθμός 8 (Α.Μ. 10880 Δ.Σ.Α.), προς τους οποίους παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε και ξεχωριστά καθένας τους να παραστούν και να εκπροσωπήσουν τον εντολέα (Σωματείο) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 2ας Μαΐου 2012, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολής δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταθέσεως 230/2012 αιτήσεως ακυρώσεως του εντολέα κατά των 1. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμαλιάδος 17). 2 Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμαλιάδος 17), 3 Υπουργού Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 27),4 Υπουργού Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας 10), 5. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεσογείων 119), 6. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου Αττικής  (οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε), 7. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών 2), 8. Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μπουμπουλίνας 20-22), για την ακύρωση της υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2505/4.11.2011) και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Να ενεργούν ό,τι είναι απαραίτητο για τον παραπάνω σκοπό.

Γενικά να ενεργούν και πράττουν μέσα στα πλαίσια των ανωτέρω εντολών ο,τιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Επίσης ο εμφανισθείς δήλωσε ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις των άνω πληρεξουσίων του που ενήργησαν ή θα ενεργήσουν στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτόν τον ίδιο με την άνω ιδιότητά του και ότι το πληρεξούσιο αυτό ισχύει μέχρι να ανακληθεί και να γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή του.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πληρεξούσιο …….

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ              Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ