Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ – ΠΕΠ

Μέσα στον  Μάιο 2012 αναμένεται η προκήρυξη μεγάλου προγράμματος  500 εκ. ευρώ για επιχορήγηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (ΠΕΠ 2012 – Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός).

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 40%  μέχρι 60%.

 

Σύμφωνα με ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ θα ισχύουν τα παρακάτω:

 

 Επιλέξιμοι φορείς: Υφιστάμενες ή και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:

 

1. Λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ

2. Την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση απασχόλησαν ως 250 εργαζόμενους σε ΕΜΕ και ο κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνούσε τα50 εκ.ευρώ

3. Δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ειδική εκκαθάριση κλπ

4. Δεν είναι προβληματικές

5. Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ 2008.

 

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

  • ·         Κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Μηχανολογικό εξοπλισμό
  • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας του Περιβάλλοντος
  • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας
  • Συστήματα Αυτοματοποίησης
  • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
  • ·         Προβολή και Προώθηση

 

Ενδεικτικά παραδείγματα επιλέξιμων δαπανών:

v     Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

v     Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)

v     Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

v     Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)

v     Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)

v     Αγορά ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)

v     Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)

v     Συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασία

v     Συστήματα ασφαλείας (κάμερες – συναγερμοί κτλ)

v     Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO – HACCP κτλ)

v     Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.

v     Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)

v     Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ

v     Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

v     Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

v     Συστήματα αυτοματοποίησης

v     Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις

 

 

Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης,

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης αναμένεται να κυμαίνεται από 30.000 € μέχρι 300.000 € 

 

Η  PEGASUS FINANCE διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών προτάσεων με ποσοστό επιτυχίας 92% και αναλαμβάνει:

 

  1. 1.       Αξιολόγηση πρότασης και εκτίμηση πιθανοτήτων έγκρισης και χρηματοδότησης
  2. 2.       Σύνταξη αίτησης συμμετοχής, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και κατάθεση φακέλου επένδυσης
  3. 3.       Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης και διοικητικό έλεγχο της επένδυσης

Για περισσότερες πληροφορίες , εκδήλωση ενδιαφέροντος και την έναρξη προετοιμασίας της επενδυτικής πρότασης επικοινωνήστε με τους

 

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ   &   ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΕΤΡΟ

 

 

Τηλ . 2645 0 24482

 

Κιν. 6948123962

 

E-mail: info@pegasusfinance.gr

Πηγή: LefkadaPress