Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ημερομηνία :  28/12/2012

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ                                      Αριθμός απόφασης: 70

Γραφείο Δημάρχου

 

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου

 & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59, Ν.3852/10)

 

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

αφού έλαβε υπόψη:

 • το άρθρο 59 του Ν.3852/10
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛΣΤΑΤ για τον Δήμο Μεγανησίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του είναι μικρότερος των 2000 κατοίκων.
 • Τη παρ. 3 του   άρθρου 59 του Ν.3852/10  και το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει Δημοτικές Κοινότητες.
 • Την παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεγανησίου, με θητεία από 01/01/2013 έως 31/08/2014,  την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.

 1. Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
 2. Των γεωργικών- κτηνοτροφικών και αλιευτικών θεμάτων
 3. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
 4. Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της  τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 5. Να αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται.
 6. Για  θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 7. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
 8. Την τέλεση των πολιτικών γάμων

β.

 1. Τις υπηρεσίες,  Ύδρευσης, Καθαριότητας,  Ηλεκτροφωτισμού.
 2. Την  διαχείριση των λυμάτων, την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.
 3. Την συντήρηση και  λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, παιδικές χαρές, πλατείες, και το πράσινο.
 4. Τον συντονισμό των συνεργείων του Δήμου, τη λειτουργία  του αμαξοστασίου, την  οργάνωση και την ευταξία των αποθηκών του Δήμου.
 5. Την επίβλεψη της υπηρεσίας ιδίων εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα της τοπικής συγκοινωνίας.
 6. Την λειτουργία, συντήρηση  και ευπρεπισμό των δημοτικών νεκροταφείων.

 

Β. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ισχύει από την δημοσίευσή της.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου