Το Καταστατικό του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγανησίου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Αγροτικού Συνεταιρισμού  με την επωνυμία

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ   ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και όπως τροποποιήθηκε με      ν.4015/2011)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

1. Συνιστάται Αγροτικός Συνεταιρισμός που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και την νομοθεσία για τις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ).

 

2. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός θα λειτουργεί   με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ .  Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού στην αγγλική γλώσσα ως εξής : AGRICULTURAL  COOPERATIVE OF MEGANΙSI και σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

 

3. Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται η έδρα του Δήμου Μεγανησίου και εν προκειμένω, το Κατωμέρι Μεγανησίου, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

Άρθρο 2

Περιφέρεια

 Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγανησίου , όπου  δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

 

 

Άρθρο 3

Σκοπός – Δραστηριότητες

1. Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Επιλαμβάνεται  έργων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διάδοση του φιλοδασικού πνεύματος.

 

2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά ελαιολάδου, κρασιού και οσπρίων,  της παραγωγής , προμήθειας και εμπορίας γεωργικών  εφοδίων  καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας των μέσων αγροτικής  παραγωγής και παροχής υπηρεσιών .

0ι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι  οι εξής:

 

1. Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία ελαιολάδου, κρασιού και οσπρίων  και γενικά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

 

2.Ο Συνεταιρισμός μπορεί να λειτουργεί και να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) , για τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής (Ε.Ε.) νομοθεσίας.  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού οι ομάδες παραγωγών του συνεταιρισμού μπορούν να εκπροσωπούνται  με ποσοστό εκλεγομένων συμβούλων  που δεν υπερβαίνει το 30 τοις εκατόν, των μελών –παραγωγών , οι οποίοι απαρτίζουν τις ομάδες παραγωγών των  προϊόντων για τα οποία δημιουργούνται οι ομάδες  παραγωγών.

3. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του , ασφαλιστικών εταιριών. Για την εγγραφή του Συνεταιρισμού ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτείται η ύπαρξη ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου από τον συνεταιρισμό προσώπου ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση που υφίσταται μεταξύ του προσώπου αυτού και του Συνεταιρισμού. Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση του Συνεταιρισμού καταβάλλεται στον Συνεταιρισμό.

 

4. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του, Οργανισμών ασφάλισης ή αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.

 

5. Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.

 

6. Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια στα μέλη    καταναλωτικών αγαθών.

 

7. Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.

 

8.  Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων.

 

9. Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται  σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς και στα υπηρεσιακά στελέχη, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και συνεταιριστικής επιμόρφωσης των μελών του, σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και με αναγνωρισμένους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την 5η συνεταιριστική αρχή, ο Συνεταιρισμός παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη του, στα αιρετά μέλη της διοίκησης , στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Συνεταιρισμού. Ο Συνεταιρισμός παρέχει πληροφόρηση στο κοινό, ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

 

10. Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών καθώς και εργασιών οικοτεχνίας.

 

11. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων των μελών του.

 

12. Η ίδρυση κοινοπραξιών με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες και εταιρείες ,μέσα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών και του νόμου.

 

13.  Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης  των μελών του  και  του  βιοτικού  τους

επιπέδου, η δημιουργία βιβλιοθηκών, η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαιδευτικών και ημερίδων. Ο συνεταιρισμός εργάζεται για την βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του  με πολιτικές, που εγκρίνονται από τα μέλη του.

 

14. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω βασικές αρχές ως προς την εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο :
α) Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών - φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται μέλη του Συνεταιρισμού.
β) Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, εκλέγονται  από τα μέλη του – φυσικά πρόσωπα .
 γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής των προϊόντων, που παράγουν τα μέλη του και διακινεί ο Συνεταιρισμός.
δ) Την οικονομική βιωσιμότητα, την  ανάπτυξη και την  αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων τεκμηριώνεται με βάση τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού.
ε) Τη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

 

15. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός, ύστερα από ειδική κατά περίπτωση απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης,  μπορεί:

 

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό  και καταστήματα πωλήσεως αγροτικών  προϊόντων. Να ιδρύει καταστήματα πωλήσεως προϊόντων(super-market, αγροτικών εφοδίων κλπ.). Να προμηθεύει στα μέλη του κάθε προϊόν ,που θεωρείται απαραίτητο, για  αυτά.

 

β) Να συμμετέχει σε ή/και να ιδρύει Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας, και βεβαίως πάντοτε, μέσα στο πλαίσιο, που  ορίζει ο σκοπός του συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται σε εθνικό επίπεδο, από την ΠΑΣΕΓΕΣ, ή από άλλη αντιπροσωπευτική Συνεταιριστική Οργάνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2732/1999,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 4015/2011.

Σε περιφερειακό επίπεδο η εκπροσώπηση θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να συνιστούν Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) καθώς και Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2810/2000 .

 

Ο Συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.2810/2000 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.4015/2011.

 

Ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο Μητρώο των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ), όπως ρητά ορίζεται στα άρθρα 2 επ,  του ν. 4015/2011,όπως ισχύει .

 

Ο Συνεταιρισμός είναι μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4015/2011.

 

Ο Συνεταιρισμός στηρίζεται στις αξίες της αυτοβοήθειας ,της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας , της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης . Τα μέλη στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας , της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους .

 

Άρθρο 4

Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει από τον νόμο περίπτωση αποκλεισμού τους από τον Συνεταιρισμό.

 

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται:

α) Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

β)Να ασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας, που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και ιδίως με ελαιόλαδο, κρασί , όσπρια κλπ. προϊόντα,  η δε αγροτική εκμετάλλευση να βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια του συνεταιρισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος  καταστατικού. Συνταξιούχοι αγρότες μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού εφόσον διατηρούν την αγροτική τους εκμετάλλευση και μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού. Το μέλος πρέπει να εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού,  και να αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον καταστατικό του σκοπό.

2.  Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος:

α)Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

β)Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού.

 

3. Μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να γίνει και άλλος Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ), ο οποίος θα μπορεί να κατέχει μόνο μία (1) συνεταιρική μερίδα. Το σύνολο των συνεταιρικών μερίδων που μπορεί να κατέχονται από Αγροτικό Συνεταιρισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη-φυσικά πρόσωπα συνεταιρικών μερίδων.

 

Για να γίνει άλλος Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ), μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται να μη τελεί υπό εκκαθάριση ή να  ευρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης.

Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του Συνεταιρισμού τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στην Ομάδα Παραγωγών του Συνεταιρισμού για την ελάχιστη χρονική περίοδο, που απαιτεί το Ευρωπαϊκό (Ε.Ε.) και Εθνικό Δίκαιο. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρησή του γραπτώς έξι (6) μήνες πριν από αυτή. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της τριετίας μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου , τον οποίον κρίνει με απόφασή του το  Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Αρθρο 6

Όροι εισδοχής

1. Τα φυσικά πρόσωπα και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, που    συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, για να   εγγραφούν στον Συνεταιρισμό, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, ή την επωνυμία του Συνεταιρισμού, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα, από αυτά που προβλέπονται από τον νόμο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή του στον Συνεταιρισμό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Αποδοχή της αίτησης μετά από τη λήψη της απόφασης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την έναρξη και το τέλος των εργασιών της δεν επιτρέπεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεκτιμά και την δυνατότητα συνεργασίας του υποψήφιου μέλους με τον συνεταιρισμό.

3. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, άνευ ουσιώδους αιτίας, απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά.

Άρθρο 7

Απόκτηση ιδιότητας μέλους

1. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, που δέχεται την αίτηση, που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος έχει καταβάλει τη συνεταιριστική του μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.

 

2. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους από την καταχώρηση του Καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο  και την καταβολή της συνεταιρικής τους μερίδας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

 

3. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών.

 

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται:

1) Να συμμετέχουν  ενεργά και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του.

2) Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Εποπτικό Συμβούλιο, στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση εφόσον υφίσταται, καθώς και ως αντιπρόσωποι στο Πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων της ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4015/2011. Επίσης, να εκλέγονται εκπρόσωποι σε ΑΕΣ και λοιπά νομικά πρόσωπα που μετέχει ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αναγνωρίζεται και ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα.

3) Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις Ομάδες Παραγωγών του Συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του Συνεταιρισμού.

4) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, για θέματα του Συνεταιρισμού ή των μελών του.

5) Τα μέλη πρέπει να μετέχουν και  από κοινού να διαμορφώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Συνεταιρισμού . Τα μέλη δεν πρέπει να   συμμετέχουν ως απλοί δέκτες αποφάσεων.

6) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια,  συνέδρια ,ημερίδες στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός, κυρίως σε θέματα εκπαιδευτικού συνεταιριστικού χαρακτήρα. Να επιδιώκουν την χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων και να διατηρούν στενούς δεσμούς με συνεταιριστικούς οργανισμούς παροχής συνεταιριστικής παιδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες αυτές.

7) Να ζητούν με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη μετά την υποβολή αίτησης Γενική Συνέλευση των μελών .

8) Στα μέλη πρέπει να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση με όλα τα στοιχεία ,που συντελούν στο σχηματισμό γνώμης αναφορικά με την εφαρμοζόμενη και τη σχεδιαζόμενη πολιτική του Συνεταιρισμού .

Η πληροφόρηση πρέπει να είναι προσιτή σε όλα τα μέλη, να είναι ολοκληρωμένη και αντικειμενική και δοσμένη με τρόπο εύληπτο γι΄ αυτά. Τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης, πρέπει να παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο, όταν τα μέλη δεν έχουν ειδικές γνώσεις για την κατανόηση ειδικών όρων.

9) Να ζητούν με αίτηση  τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης .

 

10) Να λαμβάνουν, με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις εμπορικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα για τη λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών.

11) Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

12) Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να παρέχουν την εθελοντική εργασία τους στον Συνεταιρισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του, και δεν θεωρείται ότι αυτή παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.

 

13) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Μελών

 

1. Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του Συνεταιρισμού τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στην Ομάδα Παραγωγών του Συνεταιρισμού για την ελάχιστη χρονική περίοδο, που απαιτεί το Ευρωπαϊκό (Ε.Ε.) και Εθνικό Δίκαιο. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρησή του γραπτώς έξι (6) μήνες πριν από αυτή. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της τριετίας μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου τον οποίον κρίνει με απόφασή του το  Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Τα μέλη του Συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται :

α) Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις  του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού της Ομάδας Παραγωγών, τις αποφάσεις των Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες  του Συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα των συνεταίρων, ως μελών του Συνεταιρισμού.

γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του Συνεταιρισμού-Ομάδας Παραγωγών.

δ) Να μην ανταγωνίζονται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη, με συμμετοχή  άμεσα ή έμμεσα με παρένθετα πρόσωπα, σε δραστηριότητες όμοιες ή συναφείς με αυτές του συνεταιρισμού. Ο Συνεταιρισμός είναι η επιχείρηση του κάθε μέλους, το οποίο δρα για την μέγιστη επίτευξη του σκοπού του συνεταιρισμού.

ε) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα Όργανα του Συνεταιρισμού, που είναι  αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.

στ) Να δηλώνουν στο Συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του την παραγωγή τους ,της οποίας τη συγκέντρωση έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ή προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς.

ζ) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται για κάθε προϊόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

η) Να παραδίδουν στον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), την παραγωγή τους, που προορίζεται για το εμπόριο των προϊόντων, για τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία .

 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους στο Συνεταιρισμό, εφόσον:

 • Έχουν αντικειμενική αδυναμία  ή άλλους σοβαρούς λόγους για τους οποίους αποφασίζει το ΔΣ.
 • Πριν από την ένταξή τους στο Συν/σμό είχαν συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους με τρίτους , εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια , τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης .
 • Ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει τη προσφερόμενη παραγωγή.

 

4. Συνέταιρος, που αδικαιολόγητα δε δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο Συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εδαφίου στ  του παρόντος ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού ή στο χώρο, που ο Συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει την παραγωγή του μερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Συνεταιρισμού:

α) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας  μέχρι ποσοστού 20% επί της αξίας κάθε κιλού προϊόντος που δεν παραδίδεται .

β) Μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνεταιρική μερίδα.

 

Άρθρο 10

Αποχώρηση Μελών

 

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά τα ανωτέρω.

 

2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη  αίτηση του μέλους προς το Συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, η αποχώρηση ισχύει για το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού  ή σε άλλα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το Συνεταιρισμό μπορεί να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς τον Συνεταιρισμό μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, που η αποχώρηση του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων που κατείχε αποκλείεται.

 

4. Ο συνέταιρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του Συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης χωρίς σπουδαίο λόγο.

 

Άρθρο 11

Διαγραφή μέλους

 

1. Με  αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται μέλος του Συνεταιρισμού, όταν:

 

α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.

 

β)Τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή εκκαθάριση ή πτώχευση σε περίπτωση μέλους στο Συνεταιρισμό άλλου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

γ)Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο Συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

δ) Ανταγωνίζεται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλος.

 

ε) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

 

στ) Διαγράφεται υποχρεωτικά το μέλος που δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό και κυρίως δεν παραδίδει την παραγωγή του στον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, τάσσει σ’ αυτόν δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

3. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη Γενική Συνέλευση. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση να ακούσει προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.

 

4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή του μέλους  σ’ αυτή.

 

5. Στα μέλη, που διαγράφονται για τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια γ΄ δ΄ και ε΄ και στ ΄της παρ. 1 του παρόντος, δεν επιστρέφονται οι υποχρεωτικές συνεταιρικές  μερίδες.

 

Άρθρο 12

 

 1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με

έγγραφη συμφωνία του, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις  του νόμου και του καταστατικού να γίνει μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Η δήλωση – αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπο του της συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του μέλους.

 

2. Αν δεν υπάρχει ή δεν υποδειχθεί κληρονόμος μέσα στην άνω προθεσμία  η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα όταν υπάρχει ζημιά, αποδίδεται στους κληρονόμους στο τέλος της διαχειριστικής  χρήσης στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.

 

Άρθρο 13

Δικαιώματα εξερχόμενων Μελών

 

1. Ο συνέταιρος, που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, δεν μπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή του, ούτε έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του Συνεταιρισμού . Δικαιούται μόνο στην επιστροφή της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας ή πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων, που καταβλήθηκαν απ’ αυτόν, καθώς και το μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν  οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.

 

2. Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας και του δικαιώματος από το πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία που το μέλος, σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα και πάντως όχι όμως νωρίτερα από έξι μήνες απ’ αυτή.

 

3. Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους απέναντι στο Συνεταιρισμό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 14

Συνεταιρική μερίδα

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων  ( 30.000 ) ευρώ .

 

1. Κάθε μέλος συμμετέχει στο Συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μια υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μια ψήφο.

 

2. Η υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα ορίζεται στο ποσόν των (200) διακοσίων ευρώ . Η συνεταιρική μερίδα καταβάλλεται σε τέσσερες (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις.

 

3. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

Τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες με καταβολή της αξίας κάθε μιας, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών τους με τον Συνεταιρισμό. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης καταρτίζεται πίνακας των μελών, στον οποίο αναγράφεται το ύψος των συναλλαγών κάθε μέλους με τον Συνεταιρισμό και υπολογίζεται ο μέσος όρος. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του Συνεταιρισμού τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

 

4. Κάθε τρία χρόνια αθροίζονται τα ποσά των συναλλαγών κάθε μέλους και υπολογίζεται ο συνολικός μέσος όρος τριετίας, για το σύνολο των μελών του Συνεταιρισμού.

Τα μέλη που πραγματοποίησαν συναλλαγές (διπλάσιες) του μέσου όρου μπορούν να αποκτήσουν 2 (δυο) πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και μια πρόσθετη ψήφο .

Τα μέλη που πραγματοποίησαν συναλλαγές  (πενταπλάσιες) και άνω μπορούν να αποκτήσουν πέντε πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και δυο  πρόσθετες  ψήφους.

Η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων καταβάλλεται εντός έτους.

Σε περίπτωση που μία επόμενη τριετία δικαιολογεί μικρότερο αριθμό μερίδων και ψήφων από την προηγούμενη, η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων, που είχαν αποκτηθεί δεν επιστρέφεται στο μέλος, αλλά διατηρείται στο όνομα του μέλους.

Τους όρους καθορισμού των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων μπορεί να τροποποιεί ή ανακαθορίζει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μελών.

Ειδικά από την ημερομηνία καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού στα οικεία βιβλία αγροτικών συνεταιρισμών, που τηρούνται στο αρμόδιο δικαστήριο και μέχρι την τροποποίηση της παρούσας διάταξης με απόφαση της γενικής συνέλευσης ,χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ,η απόκτηση της πρόσθετης υποχρεωτικής μερίδας, καθορίζεται ως εξής:

 

5. Οι υποχρεωτικές μερίδες και οι πρόσθετες υποχρεωτικές μπορεί να είναι έντοκες. Το έντοκο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Ο τόκος επί της αξίας της μερίδας θα υπολογίζεται με επιτόκιο το οποίο θα καθορίζει κατ’ έτος η Γενική Συνέλευση των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο τόκος θα καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό στα μέλη ανά έτος από το ταμείο του Συνεταιρισμού ή θα πιστώνεται στα μέλη .

 

6. Τα μέλη, οι εργαζόμενοι (τακτικοί , εποχιακοί),  στον Συνεταιρισμό, τρίτοι  μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες . Το ύψος της προαιρετικής μερίδας ορίζεται σε 200 ευρώ.

Οι προαιρετικές μερίδες επιστρέφονται στους δικαιούχους είτε με πρωτοβουλία του Συνεταιρισμού, ή με αίτηση των κατόχων εντός εξαμήνου από της υποβολής της αίτησης.

Οι προαιρετικές μερίδες έχουν τα εξής προνόμια:

α) Συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα πλεονάσματα, με τη διανομή στις προαιρετικές μερίδες ποσοστού των πλεονασμάτων ανάλογο με την ποσοστιαία συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στο άθροισμα υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων.

β) Καταβολή τόκου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

γ) Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού, οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.

 

7. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού.

 

8. Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του καταστατικού.

 

9. Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, και βεβαίως σε πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του μέλους του άρθρου 5  παρόντος καταστατικού και του νόμου.

 

10. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό:

α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του.

β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.

Άρθρο 15

Ευθύνη του Συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού

1. Η ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική, η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται περιορισμένα μέχρι του 6πλάσιου του ποσού της υποχρεωτικής μερίδας.

 

2. Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του Συνεταιρισμού γεννάται μόνο εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα  περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή των εγγυητών.

 

3. Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι και για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την είσοδό του σ’ αυτόν.

 

4. Οι συνέταιροι ευθύνονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και μετά την έξοδό τους από τον Συνεταιρισμό για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.

 

5. Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος καταστατικού παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

 

6. Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας χρόνος από το πέρας της πτώχευσης  ή της εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού, εκτός εάν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή μέσα στο έτος.

 

7. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των μελών των Οργάνων  του Συνεταιρισμού για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τρίτους και προς το Δημόσιο καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ των μελών και Συνεταιρισμού.

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις των Συνεταίρων προς Τρίτους

1. Οι δανειστές μέλους του Συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων υποχρεωτικών ή προαιρετικών για οφειλές του μέλους προς αυτούς.

 

2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους:

 • Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν παραχωρηθεί στο Συνεταιρισμό.
 • Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στο Συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.
 • Το τίμημα των παραπάνω προϊόντων.

 

3. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού ως τρίτου:

 • Χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά Ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του ή προορίζονται για δάνειο προς αυτό, έστω και αν τα χρήματα αυτά τηρούνται στους λογαριασμούς του Συνεταιρισμού επ’  ονόματι  του μέλους.
 • Απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17

 

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 18

Συγκρότηση – Ψήφοι

 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό.

 

2. Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώματα, που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού.

 

3. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Συνέταιρος που έχει πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μιας ψήφους και μέχρι (3) τρεις συνολικά.

 

4. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή από ειδικά για το σκοπό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

 

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες

 

1. Η γενική συνέλευση των μελών  αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπεται από άλλο αρμόδιο Όργανο.

 

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης  ανήκουν :

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του Συνεταιρισμού.

γ) Η εκλογή  και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις  ή σε άλλους ΑΣ ή σε  άλλα νομικά πρόσωπα που μετέχει ο Συνεταιρισμός , σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο 4 του ν. 4015/2011.

δ) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης.

ε) Η μεταβολή του ύψους των συνεταιρικών μερίδων.

στ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών :

 • Για την αντιμετώπιση έκτακτης ζημίας.
 • Για την αγορά κινητών ή ακινήτων.
 • Για  κυκλοφορούν   κεφάλαιο.
 • Για το σχηματισμό ειδικού κεφαλαίου για συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα .

ζ) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του Συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Ο διορισμός ατόμων ή επιτροπών για ορισμένους συμβουλευτικούς σκοπούς.

η) Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων.

θ) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

ια) Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και μίσθωσης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας καθώς και ή έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς.

ιβ) Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του Συνεταιρισμού ως Ομάδας Παραγωγών, για συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του Συνεταιρισμού Κλαδικών Οργανώσεων Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.), που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και για Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.).

ιγ) Ο  ορισμός των ελεγκτών  για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

ιδ) Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.

ιε) Η απόφαση για συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε κοινωφελείς Οργανισμούς, σε Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις   και η αποχώρησή του απ’ αυτές.

ιστ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική Συνέλευση.

 

3. Η γενική συνέλευση  μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των με στοιχεία (ι) και (ια) της προηγούμενης παραγράφου αρμοδιοτήτων της.

 

Άρθρο 20

Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.

Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την  ημερομηνία πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη του Συνεταιρισμού με την αποστολή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συνεταιρισμού αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της  Συνέλευσης δεν προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση του Συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού κατά την κρίση του Συμβουλίου.

 

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση του 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού  Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σ’ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απ’ ευθείας μόνα τους τη Γενική Συνέλευση.

 

4. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης  υπογράφονται:

α) Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Από όλους τους συνεταίρους, ή τους αντιπροσώπους, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της Συνέλευσης στην περίπτωση, που η γενική συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη, ή του αντιπροσώπους κατά τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 21

Απαρτία

 

1. Η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα  ή  αντιπροσωπεύονται μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, ή των αντιπροσώπων.

 

Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των μελών του Συνεταιρισμού ,  που είναι γραμμένα στο Μητρώο του Συνεταιρισμού. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου, ύστερα από μια ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, η συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και έγκυρα παίρνει αποφάσεις πάνω στα θέματά της με την πλειοψηφία των σ’ αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, που προβλέπεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο 23, του παρόντος καταστατικού.

 

2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε  η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαγορεύεται η προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη κατά την δεύτερη σύγκληση. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση υπάρχει  απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπουμένων σε αυτήν  ψήφων.

 

3. Κατ’ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην :

 • μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού,
 • συγχώνευση με άλλο Συνεταιρισμό
 • μετατροπή του Συνεταιρισμού
 • διάλυση του Συνεταιρισμού και
 • τροποποίηση του Καταστατικού,

 

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται μέλη του Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου (οικονομικά τακτοποιημένα)  και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται σε προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου (οικονομικά τακτοποιημένα) και εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.

 

Άρθρο 22

Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία

 

1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Μέχρι την εκλογή του προέδρου,  καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους ,που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.

 

2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει  αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

 

4. Οι ψηφοφορίες στις  Συνελεύσεις  διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με έγερση των μελών ή με ανύψωση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

 

5. Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή   των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, του Εποπτικού Συμβουλίου, των  αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχει ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, που μετέχει ο συνεταιρισμός, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε έγκριση ισολογισμού και Απολογισμού και του Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.

 

6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης  μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Άρθρο 23

Απόφαση

 

1. Η απόφαση της Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της  Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

 

2. Η Γενική Συνέλευση   αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν, για τη διάλυση του Συνεταιρισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του, για τη συγχώνευσή του με άλλο Συνεταιρισμό, για την μετατροπή του, την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε άλλο θέμα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη  πλειοψηφία.

 

3. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακληθούν, η  Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει γενική συνέλευση των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


4. Απόφαση της γενικής συνέλευσης  η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό, υπόκειται σε ακύρωση. Η ακυρότητα της αποφάσεως κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει  έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας  δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της Απόφασης από τη  συνέλευση και κοινοποιείται στο συνεταιρισμό.
Η Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση.
Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η εποπτεύουσα αρχή. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ( 15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του Δικαστηρίου ( άρθρο 15  ν.2810/2000 και όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε ή και θα τροποποιηθεί και ισχύει.

                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 24

Συγκρότηση – Λειτουργία

1. Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την  Γενική Συνέλευση των φυσικών προσώπων, μελών του Συνεταιρισμού με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι χρονικά ενιαία.

 

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως επιπλέον μέλος του εκπρόσωπος του προσωπικού του Συνεταιρισμού, αν τρεις (3) μήνες πριν από τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός του προσωπικού του Συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20) άτομα. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών του  προσωπικού δεν λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακοί εργάτες ή οι συνδεόμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου με το Συνεταιρισμό, που καλύπτουν ειδικές, έκτακτες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες . Ο εκπρόσωπος του προσωπικού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι με οποιονδήποτε τρόπο προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τα θέματα, που αφορούν στον Γενικό Διευθυντή.

 

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, διεξάγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Συνεταιρισμού. Οι Σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως ή σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

5. Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν τρία (3) μέλη.

 

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να παραβρίσκονται άλλα μέλη του Συνεταιρισμού εκτός από:

 • Υπηρεσιακά στελέχη, συνέταιροι ή εμπειρογνώμονες ή ειδικοί σύμβουλοι που προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για ορισμένη συνεδρίασή του.

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα  μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

 

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των ψήφων, που έλαβε η πρόταση είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

10. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα, που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες

 1. Το Διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την  αναθέσει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ). Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν στην διοίκηση, στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του και γενικά στη λειτουργία του Συνεταιρισμού για την επίτευξη του σκοπού του, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της συνέλευσης των  Κ.Ο.Π.Α.Σ. και της Ομάδας Παραγωγών  (Ο.Π).

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Κ.Ο.Π.Α.Σ, των Ο.Π., των αποφάσεων της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκει και εποπτεύει την εφαρμογή τους από τα λοιπά Όργανα και τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.

 

β) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες  Γενικές Συνελεύσεις  των μελών του Συνεταιρισμού,  και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτές.

γ) Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του Συνεταιρισμού και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους.

δ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ε) Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την παροχή δανείων σ’ αυτά μέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της  Γενικής Συνέλευσης.

στ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Διοίκησης  και λειτουργίας του Συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό, που ο Ταμίας μπορεί να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.

ζ) Αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιμου ή όχι για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και των μελών του.

η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στην  Γενική Συνέλευση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ως και τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.

θ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό,  και εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού.

ι) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Συνεταιρισμού κατά τους όρους του Κανονισμού του προσωπικού και του νόμου.

ια) Προσλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο.

Ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους εκπροσώπους στις εταιρείες .

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να  μεταβιβάζει με ειδική απόφασή του την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε στέλεχος ή υπάλληλο του Συνεταιρισμού. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ),  στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση την μερική ή ολική άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.

 

4. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του Συνεταιρισμού, τον Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος  του, εκτός αν η  γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές γνωμοδοτικές. Μπορεί να προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους , για την επιβοήθηση του έργου του, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο και το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού. Η απόφασή του αυτή πρέπει να εγκριθεί από την  γενική συνέλευση.

 

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες Προέδρου

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

β) Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης   και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.

γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Ενημερώνεται αρμοδίως για την επιχειρηματική πορεία του Συνεταιρισμού.

ε) Φροντίζει μαζί με τον Ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου καθώς και ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις πλην αν στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.

ζ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική  Συνέλευση.

θ) Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, την Εποπτική Αρχή  και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. Ο ενδελεχής έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων του συνεταιρισμού ,αποτελεί μια από τις πιο υπεύθυνες και χρήσιμες ενέργειες.

ι) Υπογράφει τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού,     εφόσον δεν πρόκειται περί αναλήψεως υποχρεώσεων και κρατάει τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 27

Ταμίας

1. Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

δ) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με το Λογιστή ή το Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

ε) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας, με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία να  ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού ή   στον Διευθυντή.

                      

Άρθρο  28

          Ευθύνη – Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ευθύνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα για κάθε ζημία που προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους στον Συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του Συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από τρία (3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.
Οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 (Α’ 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, Δημοσίων Λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» εφαρμόζονται  και για τον Πρόεδρο και  τον Διευθυντή του Συνεταιρισμού, στην περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού είναι άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

2. Τα μέλη της διοίκησης του Συνεταιρισμού δεν δικαιούνται μισθό, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται, όμως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης.

 

Άρθρο 29

Αρχαιρεσίες

1. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη  Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του Συνεταιρισμού.

 

2. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό και των υποψηφίων για το Εποπτικό Συμβούλιο για τους αντιπροσώπους στα νομικά πρόσωπα, που τυχόν μετέχει ο Συνεταιρισμός. Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές.

 

3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια, που περιέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

 

4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

5. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ή εκπροσώπων του συνεταιρισμού σε άλλο νομικό πρόσωπο. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη διαπίστωση αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι σχετικές προϋποθέσεις, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώματος του εκλέγειν.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων.

Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες, που ανακύπτουν.

Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει με πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται.

 

6. Ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του Δ.Σ. γίνεται κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός .

 

7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν αντιπροσώπου του Συνεταιρισμού.

Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη.

Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες.

 

8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα της διοίκησης της συνεταιριστικής οργάνωσης όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή

ή στην Υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών.

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα, που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4 εδάφιο β και 4 του παρόντος άρθρου.

 

9. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε μέλος του Συν/σμού που έχει εγγραφεί στα μητρώα του  τουλάχιστον (6) μήνες προ της ημερομηνίας διενέργειας των αρχαιρεσιών.

.

Άρθρο 30

Εποπτικό Συμβούλιο


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή και την λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται και Εποπτικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα αντιπροσώπους του, που έχουν ισόχρονη θητεία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3), ένα από τα οποία εκλέγεται μεταξύ των μελών του ως Πρόεδρος.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους δύο μήνες στην έδρα του συνεταιρισμού, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Εποπτικό Συμβούλιο, δικαιούνται να το συγκαλέσουν τα μέλη του.

3. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά.

4. Το Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί και εποπτεύει την κανονική και μέσα στα όρια του νόμου ,του καταστατικού και των αποφάσεων της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, των αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης και ελέγχει την νομιμότητα και την σκοπιμότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εξετάζει την νομιμότητα των πράξεων  του Διοικητικού
Συμβουλίου  και διενεργεί λογιστικό έλεγχο κάθε χρήσης. Για την επιτέλεση του έργου του το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου ,εγγράφου, ή άλλου στοιχείου του Συνεταιρισμού ,να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου ,να παρακολουθεί τις εργασίες του Συνεταιρισμού, την λειτουργία των υπηρεσιών του και να ζητεί κάθε πληροφορία για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Να ελέγχει κάθε δαπάνη  και υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την γενική συνέλευση των μελών , την οποία κοινοποιεί  και προς την Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 31

Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα της Διοίκησης

1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ή υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή.

 

2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ’ όλα τα συλλογικά όργανα Διοίκησης μπορεί να εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο .Ο υπάλληλος δεν δικαιούται προσθέτου αμοιβής ,όταν παρέχει την εργασία αυτή μέσα στο νόμιμο ωράριό του.

 

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σ’ αυτή.

 

4. Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται στην τελευταία τους σελίδα από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού, αφού γίνει αρίθμηση αυτών και τεθεί η σφραγίδα του συνεταιρισμού σε κάθε αριθμημένη σελίδα.

 

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσής τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

6. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης, αποχής των τακτικών μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους ή έκπτωσης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 32

Εργασίες Συνεταιρισμού

 

1. Ο Συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η  γενική συνέλευση , σύμφωνα με το Καταστατικό και μέσα στα όρια του νόμου.

 

2. Η γενική συνέλευση  εκδίδει εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ο οποίος καθορίζει ενδεικτικά:

α) Τους όρους λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των εγκαταστάσεων μηχανημάτων και των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

γ) Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία επιβολής τους.

δ) Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών στην περίπτωση αναγνώρισης του Συνεταιρισμού, ως Ομάδας Παραγωγών.

 

3. Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να περιλάβουν διατάξεις, που να υποχρεώνουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων τους, στην τοποθέτηση στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του Συνεταιρισμού ως Ομάδας Παραγωγών ή των Κ.Ο.Π.Α.Σ. ως Ομάδων Παραγωγών και γενικά για την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε.

 

4. Ο Συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες  άλλων ΣΑΟ (Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων) ή και Τρίτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την αποζημίωση ή την αμοιβή για τη χρησιμοποίησή τους αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού.

 

5. Ο Συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του και προς πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με τους όρους που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει. Σε καμία όμως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που ισχύουν για τα μέλη του.

 

6. Τρίτοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.

 

7. Ο Συνεταιρισμός ανεξάρτητα προς την παροχή των υπηρεσιών του προς μη μέλη, που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και να αναλαμβάνει την ενέργεια εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου ή και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΣΑΟ ,  με αμοιβή.

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναπτύσσει ορισμένες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εφαρμογή της γεωργικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους ή και των κανονισμών της Ε.Ε. με αμοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ’ αυτόν.

 

8. Η διαχείριση προϊόντων ή υπηρεσιών εκ μέρους του Συνεταιρισμού μπορεί να γίνεται είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό του Συνεταιρισμού με προκαθορισμένους όρους για τα μέλη.

 

Άρθρο 33  

Κανόνες παραγωγής και εμπορίας

 

1. Ο Συνεταιρισμός παραλαμβάνει τα προϊόντα, που προσκομίζονται από τα μέλη, αφού προηγηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανά του της ποιότητας, της καλής κατάστασης κ.τ.λ. των προϊόντων, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για την κατά προορισμό χρήσης τους. Τα όργανα αυτά εφόσον είναι  υπάλληλοι του Συνεταιρισμού έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού  με απόλυτη ισότητα καθώς και τους συναλλασσόμενους τρίτους, άλλως διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα ,που επισύρει την ποινή της οριστικής απόλυσης.

 

2. Ο Συνεταιρισμός θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, μεγέθους, συσκευασίας, παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων.

 

3. Ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή εφαρμογή των κανόνων που επιβάλλει.

 

 

Άρθρο 34  

Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών

 1. Προμήθειες αναγκαιούντων ειδών.

α) Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες, ζώα και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά, χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.

β) Τα είδη αυτά μπορεί ο Συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με όρους που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Δάνεια προς το Συνεταιρισμό.

Τα δάνεια, που χορηγούνται στο Συνεταιρισμό, για διάφορους γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα όρια, που έχει θέσει η  Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες του Συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους χορηγούνται.

 

3.  Δάνεια προς συνεταίρους.

α) Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει και τους βασικούς όρους του δανείου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο αυτού να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, που δεν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για κάθε συνέταιρο, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης έγκρισης απ’ αυτό.

γ) Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια που αποφασίζει η  Γενική Συνέλευση. Οι εγγυητές όπου χρειάζονται, πρέπει να είναι συνέταιροι. Ο τόκος των δανείων προς τα μέλη  δεν  μπορεί  να

είναι μικρότερος του τόκου των δανείων των νομίμως λειτουργούνταν πιστωτικών ιδρυμάτων, και πάντοτε μέσα στα όρια που ορίζει η κείμενη νομοθεσία ,για τον σκοπό αυτό.

δ) Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική  εκμετάλλευση του δανειοδοτούμενου συνεταίρου.

 

Επίσης, μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση για εφοδιασμό τους με καταναλωτικά και λοιπά αγαθά από τα πρατήρια του Συνεταιρισμού ή της ΣΑΟ, στην οποία ανήκει ο Συνεταιρισμός .

 

 1. Καταθέσεις.

α) Ο Συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το ανώτατο και κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος χωριστά, η προθεσμία ανάληψής τους και ο τόκος καθορίζονται από την  Γενική Συνέλευση.

β) Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, ο δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η  Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο.

γ) Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από προειδοποίηση των καταθετών προ ορισμένου χρόνου, που ορίζεται από την  Γενική Συνέλευση, ανάλογα με το ποσό των αποσυρόμενων χρημάτων. Πριν από την προθεσμία αυτή έχει δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να ειδοποιήσει τους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η πρόσκληση γίνεται προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι καταθέσεις αυτές παύουν να τοκίζονται.

δ) Σε κάθε καταθέτη δίνεται από το Συνεταιρισμό παραστατικό καταθέσεων ονομαστικά, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις καταθέσεων ή αναλήψεων.

Οι καταθέσεις των μελών του Συνεταιρισμού στον Συνεταιρισμό, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τον Συνεταιρισμό στα μέλη του απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά η δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Άρθρο 35

Έλεγχος

1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος του Συνεταιρισμού  διενεργείται από δύο τουλάχιστον ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές σύμφωνα με τα άρθρα 36 επ. του ν. 2190/1920 (Α` 37), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 45 επ. του ν. 3604/2007 (Α’ 189),σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4015/2011,όπως κάθε φορά ισχύει.
Δεν μπορεί να οριστούν ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι της ελεγχόμενης οργάνωσης.

2. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση των ΑΣ, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό.
Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση Ορισμού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο ΔΣ της ελεγχόμενης οργάνωσης και στην Εποπτική Αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την αντιπροσωπευτική  γενική συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού , το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στην πρώτη μετά τον έλεγχο αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση των μελών τους. Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι ελεγκτές στην Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΑΤ.
 Το ΔΣ υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της  γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να υποβάλουν το πόρισμα τους ή τη σχετική έκθεση τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού. Οι ελεγχόμενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.
 Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
 α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων των Συνεταιρισμού.
 β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
 γ) Την οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του Συνεταιρισμού στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά στη νομιμότητα και στην ουσιαστική σκοπιμότητα των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο του Συνεταιρισμού.
Οι ελεγκτές, με αίτηση τους προς το ΔΣ, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης  γενικής συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ συγκαλεί υποχρεωτικά τη συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα τα αναφερόμενα στην αίτηση.

 

Άρθρο 36

 

Διαχειριστική Χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

 

2. Κατά τη λήξη της χρήσης  κλείνονται τα βιβλία του Συνεταιρισμού, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και καταρτίζονται ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά το τέλος της χρήσης τακτικής  Γενικής Συνέλευσης μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του έτους, που έληξε και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον κώδικα           ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του Συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από Προϋπολογισμό Δαπανών και το υποβάλλει για έγκριση στην   Γενική Συνέλευση.

 

4. Η πρόταση για μη έγκριση από την Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του προγράμματος δράσης, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.

Ο Συνεταιρισμός, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις ελέγχου του άρθρου 36 επ. του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεούται να δημοσιεύει κατ’ έτος τον Ισολογισμό του και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε μία εφημερίδα η οποία εκδίδεται στον Νομό της έδρας του μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής  Γενικής Συνέλευσης, η οποία τα εγκρίνει.

 

Άρθρο 37

Διαχειριστικό υπόλοιπο – Πλεόνασμα – Κέρδη

 

1.  Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του συνεταιρισμού  αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη.

 

2. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση ποσού για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του Συνεταιρισμού και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών.

Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.

 

3. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της προηγούμενης παραγράφου, διατίθεται για την :

α) Ανάπτυξη του Συνεταιρισμού.

β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το Συνεταιρισμό.

γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

 

4. Τα ποσά της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παραμείνουν στο Συνεταιρισμό ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών.

Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του συνεταιρισμού από τις τράπεζες.

 

5. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παρ. 1, μετά τη φορολόγησή τους.

β) Η κράτηση της παρ. 2.

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στο Συνεταιρισμό από χαριστική αιτία.

δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν.

 

6. Στο έκτακτο αποθεματικό και ειδικά αποθεματικά περιέρχονται πλεονάσματα χρήσεως εκτός του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με απόφαση της  Συνέλευσης.

 

 • Έκτακτο αποθεματικό δημιουργείται από την παρακράτηση 10% από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης και μέχρι αυτό να φτάσει στο ύψος του τακτικού αποθεματικού.

 

Η  Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, την κράτηση ποσοστού από το ετήσιο καθαρό πλεόνασμα, μετά την αφαίρεση ποσοστού 10%,  που περιέρχεται στο τακτικό αποθεματικό, για το σχηματισμό αυξημένου έκτακτου αποθεματικού.

 • Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών στην παραγωγή και στα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού  και των μελών του. Οι ζημίες στα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού καλύπτονται μόνο όταν έχει παραχωρηθεί στο Συνεταιρισμό η χρήση τους.

 

Άρθρο 38

Ειδικά Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Η   Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με ειδική απόφασή της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί, μετά τις κρατήσεις για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό και για τις προαιρετικές μερίδες, να διαθέτει από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης ποσοστό για το σχηματισμό έκτακτου ή και ειδικών αποθεματικών κεφαλαίων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών.

 

2. Στα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά των συνεταίρων, που επιβάλλεται με απόφαση της  Συνέλευσης για ορισμένο σκοπό. Η  Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται όπως στην παρ. 1, να μεταβάλει το σκοπό της χρησιμοποίησης των ειδικών αποθεματικών ή να αποφασίσει την κατάργησή τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη του υφιστάμενου κεφαλαίου.

 

Άρθρο 39

Έκτακτη Εισφορά

 

1. Εάν ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να πληρώσει τις οφειλές που έχουν λήξει ή εάν διαπιστωθεί κατά τη σύνταξή του Ισολογισμού ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού, της ευθύνης όλων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη  Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω περίπτωση υποβάλλει στη  Συνέλευση Ισολογισμό και έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση του     Συνεταιρισμού και προτείνει το ποσό της έκτακτης εισφοράς, που πρέπει να καταβάλλουν τα μέλη.

 

Για να επιβληθεί ή έκτακτη εισφορά στα μέλη, πρέπει η Συνέλευση ν’ αποφασίσει μόνο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2.

 

Άρθρο 40

Τηρούμενα Βιβλία

 

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας του:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών των  Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Συνεταιρισμού, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο απογραφής και Ισολογισμού.

δ)Βιβλίο Μητρώου μελών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) του Συνεταιρισμού, στο οποίο καταχωρούνται τα πιο πάνω στοιχεία.

ε) Βιβλίων πρακτικών και συνεργασιών των  Ομάδων παραγωγών .

στ) Βιβλίο περιουσίας του Συνεταιρισμού, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά και κατέχει ο Συνεταιρισμός.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 41

Προσωπικό Συνεταιρισμού

 

Το προσωπικό του Συνεταιρισμού,  διέπεται από το άρθρο 38 του Ν. 2810/2000,όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιημένο από τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 42

Δημοσιότητα

 

Με τη φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλονται στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στην Εποπτική Αρχή και τίθενται στον τηρούμενο απ’ αυτές ειδικό φάκελο συμβατικό ή ηλεκτρονικό: Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του Καταστατικού καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού.

 

Άρθρο 43

Τροποποίηση Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η  Συνέλευση θα αποφασίζει διαφορετικά. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος.

 

2.Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ισχύει από την ημερομηνία που καταχωρείται η εγκριτική αυτού απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου στο Ειδικό Μητρώο των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 44

Λύση


1. O Συνεταιρισμός λύεται:
α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των   άρθρων 21 παράγρ. 3 και 23 παράγρ. 2 αντίστοιχα του παρόντος καταστατικού.
 β) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ) Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής.

 

2. Η αίτηση για τη λύση στην περίπτωση γ΄ υποβάλλεται από την εποπτεύουσα αρχή, αν η λειτουργία του Συνεταιρισμού απέβη παράνομη ή αν αδράνησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού τους, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς του.  Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση.

 

 Άρθρο 45

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του Συνεταιρισμού, που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάστασης πτωχεύσεως κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Εμπορικού Νόμου, η λύση ακολουθεί σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης.

 

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη  Γενική Συνέλευση. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος Συνεταιρισμού εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

 

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνεια των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του Συνεταιρισμού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού διορίζει άλλους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 

Άρθρο 46

Ενέργειες Εκκαθαριστών

 

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας της εκκαθαριζόμενης οργάνωσης και να συντάξουν Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή και στη Εποπτική Αρχή και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο Ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός Ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση του Συνεταιρισμού  με τη δημοσίευσή της σε μια  ημερήσια εφημερίδα κι αν δεν εκδίδεται τέτοια  σε περιοδική εφημερίδα, του Νομού της έδρας της και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

 

2. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση οργάνωσης παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσεώς της.

 

3. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη της εκκαθαριζόμενης Οργάνωσης με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών. Στην συνέχεια εξοφλούνται οι προαιρετικές μερίδες. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει, διατίθεται για γενικότερους συνεταιριστικούς και κοινωνικούς σκοπούς, όπως  θα αποφασίσει η  Γενική Συνέλευση .Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι υπάρχει μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και για τις ανάγκες αυτής.

 

                                                   Άρθρο 47

Ποινικές Διατάξεις

1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου ή υπάλληλος του Συνεταιρισμού, αν:

α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του συνεταιρισμού ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς.

γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί                     έλεγχο ή εποπτεία τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.

 

2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στον Συνεταιρισμό , αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτόν.

 

3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού, με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.

 

4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:

α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.

β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, οργάνων και αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού και στην ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται τα μέλη του, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού, στους οποίους μεταβίβασε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις  της γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού,  ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.

Άρθρο 48

 

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 48 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική  Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μεγανήσι Λευκάδας στις 22 Δεκεμβρίου 2013  και  θα ισχύει από την ημέρα της έγκρισής του από το Ειρηνοδικείο και καταχώρησης στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται σ’ αυτό.

Το παρόν Καταστατικό μετά την έγκρισή του θα κοινοποιηθεί στην Εποπτική Αρχή και στην ΠΑΣΕΓΕΣ,  όπως ο νόμος ορίζει.

         Μεγανήσι   22  – 12 – 2013

 

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης                         Ο Γραμματέας της Συνέλευσης