Η πρόταση του Δήμου για μονάδα κομποστοποίησης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έπειτα από  πρόσκληση από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Κράτσα  στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2
«Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη «ο οποίος χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ με τίτλο «Ανάπτυξη
Υποδομών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μικρών Νησιών Π.Ι.Ν»,  σας
παρουσιάζουμε την πρόταση που θα υποβάλλει ο Δήμος Μεγανησίου για τη
δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης στερεών αποβλήτων

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Πάυλος Δάγλας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΙΝ- ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ): 1.443.223,31

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ):     1.789.596,91

 

ΥΠΟΕΡΓΑ :

Α/Α Τίτλος Υποέργου Ποσότητα Μονάδα Δαπάνη Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός

(με ΦΠΑ)

1 ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1,00 ΤΕΜ. 1.038.223,31 1.038.223,31 1.287.396,91
2 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ 1,00 ΤΕΜ. 350.000,00 350.000,00 434.000,00
3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 1,00 ΤΕΜ. 120.000,00 120.000,00 148.800,00
4 ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ 40,00 ΤΕΜ. 250,00 10.000,00 12.400,00
5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1,00 ΤΕΜ. 15.000,00 15.000,00 18.600,00

 

Σύνολο   1.533.223,31 1.901.197,00