Δημοτικό συμβούλιο, ξανά με τηλεδιάσκεψη, την Κυριακή

Digital StillCamera

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση : 02
η /2022
Πληρ: Μάντζαρης Πάνος
Τηλ: 2645 361 315

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

Μεγανήσι: 12 /01/2022
Αρ. πρ.: 181


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις
16 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00
δια ζώσης ή και με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.
ΦΕΚ Α΄(55/11-03-2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και
κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010
και της παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019
, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης :


Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου


1. Παραχώρηση κτηρίου για ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου στο Μεγανήσι.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)


2. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 3
ο τρίμηνο 2020.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


3. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 4
ο τρίμηνο 2020.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


4. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 1
ο τρίμηνο 2021.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


5. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 2
ο τρίμηνο 2021.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


6. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 3
ο τρίμηνο 2021.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


7. Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού Δήμου Μεγανησίου.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)8. Εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


9. Ψήφιση πίστωσης για Μικρά Νησιά.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


10. Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων.


11. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,4 Ευρώ
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87.


12. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,4Ευρώ μέχρι 8.804 Ευρώ.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87).


13. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804 Ευρώ μέχρι 293.470 Ευρώ
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87).


14. Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470 Ευρώ και άνω
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87)
.


15. Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτων.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) άρθρο 186/ΔΚΚ..


16. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου για την
εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 270/81.


17. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου
(3 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους), Άρθρο 183/ΔΚΚ.


18. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό .
(3 δ. σ. -1 δημότης- 1υπάλληλος, με τους αναπληρ. τους)Ν. 2307/95.


19. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας
(4μελής – ο Δήμαρχος, 1 δ.σ της πλειψ, 1 δ.σ της μειοψ. & 1 υπάλληλος της Τ/ Υ).


20. Επιτροπή τήρησης κανονιστικής απόφασης κοινοχρήστων χώρων
(3 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους)


21. Επιτροπή τήρησης κανονιστικής απόφασης κανονισμού ύδρευσης.
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους)


22. Επιτροπή εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου αρθρ.5 Π.Δ.480/1985.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)


23. Επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του (5μελής))


24. Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του σαν πρόεδρος 1 δ.σ. της μειοψηφίας με τον
αναπληρωτή του, 1 εκπρ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 1 εκπρ. Του συλόγου
Επαγγελματιών, 1 εκπρ. Του συλλόγου Γυναικών και 2 εμπειρογνώμονες δημότες με
ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων)


25. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)


26. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος
ευπαθών καταναλωτών)
(1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)


27. Ορισμός προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Δήμαρχος ή Πρόεδρος κοινότητας ή δ.σ. με τον αναπληρωτή του)


28. Εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτή του , προκειμένου να συμμετάσχει ως
μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

29. Εκπρόσωπος για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών
χώρων ως πολυσύχναστων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )


30. Επιτροπή του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ αριθμ.2 ( ΦΕΚ.444Β /99 ) «άδειες
θαλασσίων μέσων αναψυχής»
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )


31. Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων
Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )


32. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή «Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων»
Για την Α/βαθμια ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )
Για την Β/θμια : ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )


33. Εκπρόσωπος στην επιτροπή για τον καθορισμό αντικειμενικών αξιών- Δ.Ο.Υ.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


34. Συγκρότηση Δ.Σ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεγανησίου.
(1 δ.σ πλειοψηφίας και 1 δ.σ. μειοψηφίας (7μελής))
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


35. Συγκρότηση Δ.Σ. ΚΟΙ. Δ.Ε. Μεγανησίου.
(2 δ.σ πλειοψηφίας, 1 δ.σ. μειοψηφίας και 4 δημότες (7μελής))
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


36. Συγκρότηση Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου «Ταφίων»
(Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 4 δ.σ και 3 δημότες (9μελής))
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ