Μουσείο Ιστορικής Διαδρομής, μια απαραίτητη διευκρίνιση- του Στ.Ζαβιτσάνου