Πρόγραμμα επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της Β ΔΡΑΣΗΣ  ΕΣΠΑ  την Δευτέρα 30/04/2012 θα γίνει προδημοσίευση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα αφορά επιδότηση ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
:

Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:
– Μεταποίηση
– Τουρισμός
– Εμπόριο
– Υπηρεσίες

Ποσοστό επιδότησης  50 – 60%

Γεωγραφική Περιοχή
Όλες οι περιφέρειες

Για πρώτη φορά θα επιδοτεί και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων καθώς και την αύξηση κλινών – δυναμικότητας  τουριστικών καταλυμάτων .
Όροι Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
• Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια..
• Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα .
• Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων ( πισίνα , ρεσεψιόν κλπ )
• Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
• Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων ( υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)
• Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού ( μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ )
• Αγορά εξοπλισμού ( ράφια, Κλαρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κλπ)
• Αγορά ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού ( Η/Υ, εκτυπωτές , scanner κλπ. )
• Αγορά ειδικού εξοπλισμού ( πχ ξενοδοχειακός εξοπλισμός )
• Συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασίας
• Συστήματα ασφαλείας ( κάμερες – συναγερμοί κτλ)
• Ανάπτυξη καινοτομιών
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (ISO – HACCP  κλπ )
• Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (λογιστικά προγράμματα κλπ )
• Δαπάνες προώθησης , διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης
• Συστήματα αυτοματοποίησης
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
• Δαπάνες υποστήριξης ( δαπάνες έρευνας )

Σημαντικές Παρατηρήσεις :

• Αν για κάποια δαπάνη απαιτείται από το νόμο η έκδοση οποιασδήποτε μορφής αδείας / έγκρισης κλπ , η άδεια αυτή θα πρέπει  να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ολοκλήρωσης της επένδυσης .
Από της 115 εγκεκριμένες επιχειρήσεις στο νομό Λευκάδας για την Α ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ  οι 90 εγκρίθηκαν από την εταιρία μας  .

Η  εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας δραστηριοποιούνται στον νομό μας από το 2001 με μεγάλη επιτυχία.
Από το 2001 έχουμε επιδοτήσει πάνω από 400 επιχειρήσεις στον νομό μας και στην ευρύτερη περιοχή με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000 ,00 €  και ύψος επιδοτήσεων που ξεπερνά τα 20.000.000,00 € .
Ακολουθεί κατάλογος επιχειρήσεων με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί .
Ενημερωθείτε  για μας και την δουλειά μας από τους συναδέλφους σας επιχειρηματίες .

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με τον ΛΑΖΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ  και τους συνεργάτες του γραφείου μας .

Τηλ . 2645 0 26153

Κιν .  6977709033
Ε- mail   fanisla@yahoo.gr