Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 9 Φλεβάρη

Μεγανήσι: 05/02/2020
Αρ. πρ.: 434
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 9 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30
στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10,
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο
199 παρ.6 Ν.3463/06)
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

2. Ορισμός εκπροσώπου για την ανανέωση συμβολαίου χρήσης κινητών τηλεφώνων
του Δήμου Μεγανησίου.
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητών τηλεφώνων του Δήμου
Μεγανησίου.
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

4. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα έτους 2019.
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

5. Απόφαση τήρησης κανονιστικής «χερσαίων μεταφορών» έτους 2020.
(1 δ.σ με τον αναπληρωτή του και ένα (1) δημότη)
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

6. Άδεια εισόδου – εξόδου μονάδας παραγωγής σκυροδέματος.
(εισηγητής: η υπάλληλος της Τ/Υ Μπούρα Βασιλική)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση : 03η /2020
Πληρ: Μάντζαρης Πάνος
Τηλ: 2645 361 315
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Π/Α
 κ. Βουλευτή Λευκάδας
 κ. Αντιπεριφερειάρχη
 Σύλλογο Γυναικών ‘ΗΛΑΚΑΤΗ»
 Σύλλογος Γονέων. & Κηδεμόνων
 Σύλλογο Αλιέων
 Σύλλογο Επαγγελματιών
 Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγανησίου
 ΜΜΕ.
Σημείωση:
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δ.Σ.