Επιστολή του 1959 από την Κοινότητα Σπαρτοχωρίου προς τον Πρωθυπουργό

Στο e-bay υπάρχει έγγραφο παλιό από το 1959 που αφορά στο Μεγανήσι. Πρόκειται για επιστολή που στέλνει ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας Σπαρτοχωρίου Γιάννης Φερεντίνος στον Πρωθυπουργό της χώρας (που ήταν βέβαια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής) για θέμα παιδείας (σχολικό κτίριο, δασκάλους;), όπως συνάγεται από τα συμφραζόμενα. Υπουργός Παιδείας τότε ήταν ο Γεώργιος Βογιατζής, αυτός που κατάργησε την «εν χρώ κουρά», δηλαδή το κούρεμα με την ψιλή!

Το κείμενο έχει ως εξής:

Σπαρτοχώρι Λευκάδος τη 5η Οκτωβρίου 1959

Προς το Πολιτικόν Γραφείον Εξωχοτάτου Πρωθυπουργού

ΑΘΗΝΑΣ

Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι: Κατόπιν του υπ’ αρίθ. 48148/8-8-59 προς τον κ.Υπουργόν Εθνικής Παιδείας εγγράφου ημών, κοινοποιηθέντος και υμίν, μέχρι σήμερον δεν έτυχον ουδεμίας απαντήσεως δια του εν αυτή αναφερομένου θέματος.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ Υμάς όπως ευαρεστούμενοι υπενθυμίσετε τω κ. Υπουργώ δια την τακτοποίησιν του αιτήματος ημών καθ’όσον τυγχάνει απαίτησις απάντων των κατοίκων.-

Μετά τιμής

Ιωάννης Φερεντίνος

Πρόεδρος Κοινότητας Σπαρτοχωρίου

 

Ευχαριστώ τον Φίλλιπο Κολυβά που μου το προώθησε