Ξανά- μανά ο Ισολογισμός στο ΔΣ.

Μεγανήσι: 22/04/2021
Αρ. πρ.: 1506

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 26 Απριλίου 2021 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 19:30
με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-
03-2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις
της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, και σύμφωνα με τα άρθρα 67, 266 και 267 του
Ν.3852/10, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη ισολογισμού Δήμου Μεγανησίου για την οικονομική χρήση 2020.
(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος