Αντιδήμαρχος Μεγανησίου ο Θανάσης Κονιδάρης

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου

& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59)

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου αφού έλαβε υπόψη

  • Το άρθρο 59 του Ν.3852/10

  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Μεγανησίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1091 κατοίκους.

  • Την παρ. 3 του   άρθρου 59 του Ν.3852/10  και το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει Δημοτικές Κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεγανησίου, με θητεία δυόμιση  ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1/1/2011 έως 30/06/2013,  τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Κονιδάρη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. 1.Εποπτεία Πολιτικής προστασίας

2.Γεωργικών- κτηνοτροφικών και αλιευτικών θεμάτων

3.Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.

5.Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της  τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6.Να αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται.

7.Για  θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8.Την τέλεση πολιτικών γάμων.

9.Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά      διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες

β. 1.Τις υπηρεσίες,  Ύδρευσης, , Καθαριότητας,  ηλεκτροφωτισμού.

2.Την  διαχείριση των λυμάτων, την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

3.Την συντήρηση και  λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, παιδικές χαρές, πλατείες, και το πράσινο.

4.Τον συντονισμό των συνεργείων του Δήμου, τη λειτουργία  του αμαξοστασίου, την  οργάνωση και την ευταξία των αποθηκών του Δήμου.

5.Την επίβλεψη της υπηρεσίας ιδίων εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα της τοπικής συγκοινωνίας.

6.Την λειτουργία, συντήρηση  και ευπρεπισμό των δημοτικών νεκροταφείων.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμαρχος,  Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)