Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: 2η/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 2η /2011

Πληρ:Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 318

Μεγανήσι: 17/01/2011,

Αρ. πρ.:93

 

ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΣ -Τ.Σ και ΤΟ.ΣΥ.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  22/01/11, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων Δήμου    Μεγανησίου. ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 4 δημοτικοί σύμβουλοι και 3 δημότες )

2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. σύμφωνα με την 141/08 απόφαση σύστασης της. ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 1 Δ.Σ σύμβουλος και 4 δημότες)

3. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/10. (5 έως 11 μέλη).

4. Συγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

5. Θεσμοθέτηση  Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.

(1ο, 2ο, 3ο, 4ο , 5ο θέμα εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

6. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (άρθρο 6 του Ν.2527/97)

7. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205, του Ν.3584/07 και του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω κατεπειγουσών αναγκών.(παρ.1 άρθρο 206 του Ν. 3584/2007)

(6ο ,7ο , 8ο θέμα εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη.)

 

9. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, έτους 2011.

10. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, έτους 2011.

11. Καθορισμός εσόδων από παραλαβή λυμάτων.

12. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων, έτους 2011.

13. Καθορισμός τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

14.  Καθορισμός τελών διαφήμισης. (ν. 2946/2001)

(9ο – 14ο θέμα εισηγητής ο κύριος Αντιδήμαρχος )

15. Επιβολή τέλους (0,5%) επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κ.λ.π άρθρο 20 Ν.2593/97.

16. Επιβολή τέλους (0,5%) παρεπιδημούντων άρθρο 20 Ν.2593/97.

17. Καθορισμός θέσεων και ισάριθμων αδειών, που πρόκειται να χορηγηθούν το  έτος 2011  για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στους οικισμούς του  Δήμου Μεγανησίου  (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1.του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003 και το Ν.3377/2005)

(15ο – 17ο θέμα εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

18. Αίτηση Κανέλλου Ανδρέα του Ιωάννη, σχετικά με μετατόπιση αγροτικού δρόμου.

 

19. Απόφαση για απαλλοτρίωση εδαφικής λουρίδας, εντός οικισμού Βαθέος (Βαλαριώ) για διάνοιξη δρόμου.

(18ο , 19ο θέμα εισηγητής: τεχνική υπηρεσία )

20. Συγκρότηση  Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή Δημοπρασιών του Ν. 3263/04. (τριμελής – υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους)

21. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, έτους 2011, των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11389/93.( τριμελής –υπάλληλοι )

22. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της παραλαβής προμηθειών μη υπαγόμενων στις του ΕΚΠΟΤΑ διατάξεις.  (ν.2503/97, Π.Δ 28/80)

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ.

( 2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

24.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  5.869,40 ευρώ μέχρι 8.804 ευρώ. ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

25.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  8.804 ευρώ μέχρι 293.470 ευρώ. ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

26.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  293.470 ευρώ και άνω .

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

27.  Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

( 2 δημ. σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ) Αρθ. 186/ΔΚΚ

28. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής  δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων. ( Δήμαρχος  και 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους)  ΠΔ 270/81

29. Ορισμός μελών Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου.( 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους ) ΑΡΘ.183/ΔΚΚ

30. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.                           ( 2 δ.σ. -1 δημότης-1 υπάλληλος με τους αναπληρωτές ) Ν.2307/95

31. Ορισμός εκπροσώπου (δημ. σύμβουλος) με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος  της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων

32. Ορισμός εκπροσώπου (δ.σ) για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων  ως πολυσύχναστων.

33. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων ( 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους)

34. Ορισμός Ειδικού Οργάνου για την εκτέλεση της εντολής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .( 2 δ.σ. και 1 υπάλληλος) άρθ. 80/ΔΚΚ

35. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ  αριθμ. 20 ( ΦΕΚ. 444Β /99) ΄΄Άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής΄΄

36. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 41 του Ν.1249/82: καθορισμός αντικειμενικών αξιών- Δ.Ο.Υ.

(20ο – 36ο θέμα εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη Βησσ.)

 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, στις  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρης Π. Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας, κ. Αντιπεριφερειάρχη, Πολιτικά κόμματα, Σύλλογος Γον. & Κ, Σύλλογο Αλιέων, ΜΜΕ