Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίαση του, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1) τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ.4 του Συντάγματος όπου προβλέπει ότι η Πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και να μεριμνά για την ανάπτυξη τους,

 2) τις διατάξεις του άρθρου 174 της ισχύουσας Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ορίζει ότι αυτή αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών όπως οι νησιωτικές κ.λ.π

3) το Ν.2859/2000 (κώδικας Φ.Π.Α.) άρθρο 21 παρ.4 κατά το οποίο ισχύουν κατά 30% μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για νησιά του Αιγαίου πελάγους,
4) το υψηλό μεταφορικό κόστος των νησιωτών, των τουριστών αλλά και των αγαθών τα οποία έχουν διπλάσια τιμή στα νησιά μας απ‘ ότι στο κέντρο και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος,
5) Την ανάγκη επιβίωσης των νησιωτών,
6) ότι η μη ένταξη των νησιών του Ιονίου πελάγους στο προνομιακό καθεστώς Φ.Π.Α. που ισχύει ήδη για άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας, συνιστά αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση τους, με την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών εντός της Επικράτειας, κυρίως θίγει την ανταγωνιστικότητα τους και βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού δικαίου και του Συντάγματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Ζητά από την κυβέρνηση :

1ον να εφαρμόσει το άρθρο 101 παρ.4 του Συντάγματος σε όλα τα νομοθετήματα όπως προβλέπεται για τις νησιωτικές περιοχές,
2ον να εξομοιωθούν οι συντελεστές κλίμακας Φ.Π.Α. στα Επτάνησα με αυτούς του Αιγαίου σε 5%, 9% και 16% αντίστοιχα. Επίσης να γίνει εφαρμογή του κανονισμού 1405/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία και στα νησιά του Ιονίου, όπως στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
3ον Το ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα αρμόδια νομοπαρασκευαστικά όργανα ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν τους κατά τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου,
4ον Το ψήφισμα να επιδοθεί σε όλους του Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχες αποφάσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια καθώς και στα Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας μας. Επιπροσθέτως, να επιδιωχθεί η συνεργασία με τους βουλευτές και περιφερειάρχες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
5ον Το ψήφισμα να επιδοθεί επισήμως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στους επτανήσιους βουλευτές.
6ον Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρου να παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων και να εισαγάγει το εν λόγω αίτημα κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

(Πηγή: www.kolivas.de)