Δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση : 12η /2020
Πληρ: Μάντζαρης Πάνος
Τηλ: 2645 361 315

Μεγανήσι: 31/07/2020
Αρ. πρ.: 2382
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 4 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές
του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, στο
Δημοτικό Σχολείο Μεγανησιου (Κατωμερι) «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-
03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020, με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μεγανησίου 2020.
(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

2. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων α΄ τριμήνου 2020.
(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

3. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων β΄ τριμήνου 2020.
(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

4. Ψήφιση πιστώσεων, ΚΑΕ 00-6442 «διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων».
(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

5. Έγκριση ή μη αμοιβής δικηγόρου κου Παπαλόη Περικλή.
(εισηγητής: ο κος Πρόεδρος του Δ.Σ. Κατωπόδης Γεράσιμος)

6. Έγκριση ή μη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και
προγράμματος «Υγεία για Όλους»
(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος -Νικόλαος)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Π/Α
Σημείωση:
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δ.Σ.