ΟΔΕ για το πρόγραμμα "Διαύγεια"

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3.       Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Συγκροτούμε στο Δήμο Μεγανησίου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με  μόνιμη σχέση εργασίας

2.  Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1.Γαζή Ιωάννα υπάλληλο ΠΕ Διοικητικό, Συντονίστρια, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2654 361 320, e-mail:ioanna.gazi@1419.syzefxis.gov.gr), με αναπληρώτρια την Αργύρη Σοφία με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2645 361 317,  e-mail: argiri.sofia@1419.syzefxis.gov.gr)

4.2.Ζαβιτσάνο Δημήτριο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2645 361 311, e-mail:zavitsanos.dimitris@1419.syzefxis.gov.gr), με αναπληρώτρια την Μπούρα Βασιλική υπάλληλο ΤΕ Τεχνολόγο Μηχανικό με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2645 361 323, e-mail:boura.nasilliki @1419.syzefxis.gov.gr )

4.3.Μάντζαρη Βησσαρία υπάλληλος ΔΕ Διοικητικό, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2645 361 314,e-mail:vissaria.mantzari@1419.syzefxis.gov.gr, με αναπληρωτή τον Μάντζαρη Παναγιώτη υπάλληλο ΔΕ Διοικητικοί με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2645 361 318, e-mail:panos.mantzaris @1419.syzefxis.gov.gr .

 5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                        ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤAΘΙΟΣ

 

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Διαύγεια» μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης κ’ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,