Ενημερωτική συνάντηση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έναρξη του προγράμματος ΤοπΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση»

Ενημερωτική συνάντηση με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων, για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» (ΤοπΣΑ) συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Μαρτίου 2012, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (πρώην Νομαρχία), με έναρξη στις 9.00 π.μ. Tαυτόχρονα, μέσω τηλεδιάσκεψης θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν στην συνάντηση και οι ενδιαφερόμενοι από τα άλλα νησιά της Περιφέρειας από τις αντίστοιχες αίθουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων τους (πρώην Νομαρχιών).

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι θέσεις απασχόλησης θα προκύψουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προκηρύσσονται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών στις οποίες εκχωρήθηκαν οι πόροι και η διαχείριση από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝΑΔ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προϋπολογισμός για όλη τη χώρα είναι 80.000.000€ και οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.

Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

 • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
 • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
 • να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

Οι παρεμβάσεις καθώς και οι περιοχές που θα υλοποιηθούν οι δράσεις των ΤοπΣΑ θα περιγράφονται σε αναλυτικά Σχέδια Δράσης. Οι περιοχές μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι δήμοι ή ακόμη και το σύνολο της περιφερειακής ενότητας (νομός). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν δράσεις σε 2 ή περισσότερους δήμους που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, αλλά στην ίδια διοικητική περιφέρεια.

Τα Σχέδια Δράσης θα εκπονηθούν και θα υποβάλλονται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις οι οποίες θα επιλεγούν κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, θα λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011) και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 05 Μαρτίου 2012 – Αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (ισόγειο πρώην Νομαρχίας Κέρκυρας) – Αίθουσες συσκέψεων πρώην Νομαρχιών λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων (μέσω τηλεδιάσκεψης)

09.00-09.30 Προσέλευση –Εγγραφή

9.30-11.30 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)».

 • Παρουσίαση βασικών σημείων πρόσκλησης ΤΟΠΣΑ
 • Διαφορές με πρόσκληση ΤΟΠ-ΕΚΟ
 • Διαχειριστική επάρκεια
 • Παρουσίαση υποδείγματος Σχεδίου Δράσης
 • Σύνταξη προϋπολογισμού
 • Ερωτήσεις – συζήτηση

11.30-12.00 Διάλλειμα για καφέ

12.00-14.00 «Κοινωφελής Εργασία»

 • Στοιχεία του προγράμματος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος στην Περιφέρεια- επόμενα στάδια και ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π.
  Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων.
 • Υποχρεώσεις δικαιούχων (τήρηση στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, δημοσιότητα, παραστατικά δαπανών κ.α.)
 • Ερωτήσεις – συζήτηση

Η δράση δημοσιότητας υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»