Μέτρα ανακούφισης δημοτών και επιχειρήσεων από τον Δήμο

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Με στόχο τη διευκόλυνση και τη στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία
του κορωνοϊού Covid-19 , εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Μεγανησίου τα εξής μέτρα ανακούφισης για δημότες και επιχειρήσεις:

1. Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (περίπτ. β`
της παρ. 1 του άρθρου1 του ν. 339/ 1976, όπως αντικαταστάθηκε με το
εδάφιο β` του άρθρου 3 του ν. 658/1977, την παρ.6 του άρθρου 26 του ν.
1828/1989, το εδάφιο α` του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και το άρθρο 62
του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα
της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ
949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων.

2. Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% (άρθρο 1
του Ν. 339/1976,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.
1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93)
σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ.
Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ
949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων λειτουργίας
τους.

3. Απαλλαγή στα τέλη ύδρευσης (ανταποδοτικά) στις επιχειρήσεις και τα
καταστήματα που ανέστειλαν την λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον
αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

4. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων
οφειλών έως 30-06-2020.

5. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο μας
μέχρι 30-06-2020.

6. Αναστολή προγραμματισμένων λόγω οφειλών διακοπών ύδρευσης, εκτός από
τους μεγαλοοφειλέτες.

7. Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που
διέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που
αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

8. Αίτημα στο Διαδημοτικό λιμενικό ταμείο Λευκάδας – Μεγανησίου και στην
Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, για την απαλλαγή του τέλους των
κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων, καθώς και για τους επαγγελματίες αλιείς
της νήσου Μεγανησίου, για το έτος 2020.

9. Να εξετασθεί η δυνατότητα παράτασης των εν λόγω μέτρων, μέχρι
31/12/2020, να ληφθεί οποιαδήποτε μέριμνα για τους εποχιακά
απασχολούμενους στον τουρισμό, κάθε ενέργεια προς τους αρμόδιους θεσμούς
και φορείς, προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και αίτημα στο Δίκτυο Μικρών
Νησιών για στήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων.

10. Να γίνουν έμμεσα ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή του
Νησιού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ