Δελτίο δήμου Μεγανησίου

Ο Δήμος Μεγανησίου κάνει το επόμενο βήμα προς την αυτονομία, τον
εκσυγχρονισμό, την ποιοτική διοίκηση και την εξυπηρέτηση των δημοτών με
τη μελέτη ανάπτυξης, εγκατάστασης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης
ποιότητας.
Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας-επάρκειας αποτελεί σημαντική
προϋπόθεση για την συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά χωρίς να είναι αναγκαίο να συνάπτει
προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια ή με δήμους που διαθέτουν την
διαχειριστική ικανότητα.

Εκτός από την τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση
έργων, το σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα στην ηγεσία του Δήμου να
παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράμματος του.

Με την απόκτησή του ISO 9001: 2015 ο Δήμος Μεγανησίου θα έχει τη
δυνατότητα
• Να εξυπηρετεί ποιοτικά τους δημότες με αναδιοργάνωση και βελτίωση των
διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου
• Να μειώσει το χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών και το λειτουργικό
του κόστος
• Να διασφαλίσει τη διαχειριστική ικανότητά του για την αποτελεσματική
υλοποίηση των έργων, μελετών, ενεργειών, υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών
που αναλαμβάνει, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγεγραμμένες
απαιτήσεις
• Να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθετικές και
κανονιστικές απαιτήσεις

Παύλος Δάγλας
Δήμαρχος Μεγανησίου