Αλλάζει η δόμηση σε μικρούς οικισμούς

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους όρους και περιορισμούς δόμησης μέσα στα όρια των μικρών σχετικά οικισμών της χώρας, που έχουν μέχρι 2.000 κατοίκους.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους όρους και περιορισμούς δόμησης μέσα στα όρια των μικρών σχετικά οικισμών της χώρας, που έχουν μέχρι 2.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες ρυθμίσεις αυστηροποιούν ως επί το πλείστον το ισχύον από το 1985 πολεοδομικό καθεστώς, με στόχο την ουσιαστικότερη προστασία των οικισμών και την ανάσχεση της υπερβολικής δόμησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις διατάξεις που προβλέπουν την αρτιότητα των οικοπέδων (ελάχιστο εμβαδόν από 300 έως 2.000 τ.μ.), προστίθεται νέα ρύθμιση που αξιώνει να υπάρχει ελάχιστο «πρόσωπο» 10 μ. σε γήπεδα με εμβαδόν έως 500 τ.μ. και πρόσωπο 15 μ. για γήπεδα μεγαλύτερου εμβαδού.

Υστερα από σειρά νομοθετικών ανακατατάξεων που είχαν φέρει το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων σε ποσοστό 70% της επιφανείας τους, τώρα επέρχεται μείωση στο 60%.

ΜΙΚΡΑ ΓΗΠΕΔΑ
Ακόμα προβλέπεται ότι σε γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ. επιτρέπεται να ανεγερθεί κτίσμα (κύριας ή βοηθητικής χρήσης) συνολικής επιφάνειας ορόφων έως 240 τ.μ. (με επιπλέον πατάρι ξηράς δόμησης έως 40 τ.μ.), ενώ σε μεγαλύτερα των 700 τ.μ. γήπεδα η επιφάνεια μπορεί να φθάσει μέχρι 400 τ.μ.

Σε γήπεδα μικρότερα των 200 τ.μ. ορίζεται συντελεστής δόμησης 1 και για να είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ., η κάλυψη μπορεί να ξεπεράσει το 60%, χωρίς να επιτρέπεται να υπερβεί το 70% της επιφάνειας. Υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας ορόφων, επιτρέπεται μόνο για τα αμιγώς ειδικά κτίρια, για τα οποία ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,4.

Σχετικά με τα κτίρια τουριστικών και αμιγώς επαγγελματικών χρήσεων, οι νέες ρυθμίσεις γίνονται αυστηρότερες, αφού μειώνεται κλιμακωτά ο συντελεστής δόμησης, που ορίζεται σε 0,6 για τα πρώτα 1.000 τ.μ. της επιφάνειας του γηπέδου, σε 0,5 για τα επόμενα 1.000 τ.μ., σε 0,4 για τα επόμενα 1.000 τ.μ., σε 0,3 για τα επόμενα 1.000 τ.μ., ενώ για κάθε τμήμα επιφάνειας άνω των 4 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης είναι 0,2.

Οσον αφορά τα κοινωφελή κτίρια, προβλέπεται συντελεστής 0,8 που μπορεί με την έγκριση τοπικού σχεδίου να καθοριστεί μεγαλύτερος (ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες του οικισμού) χωρίς να ξεπερνά το 1,8.

Το νέο νομοθέτημα ορίζει ότι σε μεγάλες κλίσεις εδάφους (πάνω από 25%) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετριέται σε κάθε σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό έδαφος. Σε γήπεδα που βρίσκονται στην κατηφόρα (κατάντι) η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη του δρόμου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4,50 μ., ενώ επιτρέπεται η διαμόρφωση του φυσικού εδάφους με εκσκαφές ή επιχώσεις μέχρι 1 μ.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον 1,8 στρεμμάτων και πρόσωπο σε νόμιμο κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν πραγματοποιείται η επιτρεπόμενη κατάτμηση, επιτρέπεται η συνολική δόμηση του ενιαίου οικοπέδου να ισούται με το άθροισμα της δόμησης (για κατοικία, των αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων) που θα προέκυπτε από την κατάτμηση (κατά την ισχύουσα αρτιότητα), αλλά μειωμένη κατά 10%. Η δόμηση ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα αρχιτεκτονικής, με υποχρεωτική εξασφάλιση επαρκούς ενιαίου ακάλυπτου χώρου.

Σε κτίρια όγκου άνω των 2.000 κυβικών μέτρων πάνω από τη στάθμη του εδάφους, επιβάλλεται η διάσπασή τους σε μικρότερους όγκους ή ανεξάρτητα κτίρια, ακόμα και αν πρόκειται για ένα λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα.

Μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν να εκτελεστούν με το προϊσχύον καθεστώς όσες οικοδομικές άδειες έχουν ήδη εκδοθεί. Με το προηγούμενο καθεστώς μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, εφόσον έχουν θεωρηθεί από την Πολεοδομία τα σχέδια προελέγχου και υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου από την ισχύ των νέων ρυθμίσεων ή ένα έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ή η οικοδόμηση έχει συμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο πριν από την ισχύ του νέου πλαισίου. Τέλος, επιτρέπεται αναθεώρηση αδειών για υφιστάμενα κτίρια, εφόσον δεν αυξάνεται η κάλυψη ή ο όγκος τους.

 

Πηγή: Ημερησία